W czerwcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje kolejny, już trzeci nabór w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 1”.

III Konkurs będzie adresowany głównie do tych Inwestorów, którzy posiadają dokumenty wskazujące na możliwości lokalizacyjne dla inwestycji oraz techniczne i logistyczne w zakresie eksploatacji, ale przedsięwzięcie wymaga uzupełnienia finansowania.

Wysokość pożyczki, udzielanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie mogła wynosić do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, którego koszt całkowity nie może być mniejszy, niż 10 mln zł. Możliwe jest umorzenie – do 50% kwoty pożyczki, w zależności od rentowności przedsięwzięcia.

Na powyższy cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć nie mniej, niż 900 mln zł

Główne planowane założenia Konkursu III przedstawiają się następująco:

1. W pierwszym etapie składane będą wnioski zawierające podstawowe dane o przedsięwzięciu, z dołączonym dokumentem rejestrowym oraz udokumentowanym prawem do realizacji przedsięwzięcia na wskazanym terenie; nabór wniosków przewiduje się w dniach 1 – 15 czerwca 2010 roku;

2. Wstępna ocena przedsięwzięć, prowadząca do uszeregowania projektów wg wskaźnika: dynamiczny koszt jednostkowy (DGC);

3. Udzielenie promes dla przedsięwzięć zakwalifikowanych do udzielenia dofinansowania (z zastrzeżeniem ponownej weryfikacji w zakresie pomocy publicznej, pozytywnej oceny finansowej, w tym ustalenia zabezpieczeń oraz utrzymania wysokiej oceny wniosku – wskaźnik: dynamiczny koszt jednostkowy DGC) – do końca listopada 2010 roku;

4. Wysłanie zaświadczeń o wstępnej kwalifikacji do udzielenia pomocy, umożliwiających rozpoczęcie inwestycji – dla pozostałych przedsięwzięć ocenionych pozytywnie, które nie zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania, ze względu na wyczerpanie puli alokacji – podmioty te będą mogły rozpocząć realizację przedsięwzięcia na własne ryzyko a udzielenie dofinansowania będzie możliwe po ewentualnym uwolnieniu środków finansowych lub zwiększeniu alokacji na ten cel – do końca listopada 2010 roku.

5. Proces przygotowania przedsięwzięcia (prowadzony przez wnioskodawców), tj.:
• Przygotowanie/aktualizacja studium wykonalności
• Wykonanie projektu technicznego;
• Uzyskanie pozwolenia na budowę
• Uzyskanie innych wymaganych decyzji (np. promesy na wytwarzanie energii elektrycznej; warunki przyłączenia do sieci);
• Zapewnienie środków finansowych, pozwalających na pełne zbilansowanie przedsięwzięcia.

6. Złożenie przez Wnioskodawców dokumentacji potwierdzającej gotowość przedsięwzięcia do realizacji – sukcesywnie, po dostatecznym przygotowaniu przedsięwzięcia (zakres podany w punkcie 5), lecz nie później, niż do końca maja 2011 r. (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony o kolejne 6 miesięcy)

7. Zawieranie umów o dofinansowanie (z ewentualnym ustaleniem maksymalnego poziomu umorzenia) – do 12 miesięcy od udzielenia promesy, nie później, niż do końca listopada 2011 r.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj