“Polityka Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dąży do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej. Istnieje coraz większa zbieżność między długoterminową strategią zrównoważonego rozwoju UE a strategią lizbońską na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jednak, aby uzyskać pożądane rezultaty w praktyce, należy znacznie zwiększyć tempo działań” – takie są główne wnioski zawarte w pierwszym sprawozdaniu Komisji z postępów realizacji odnowionej strategii zrównoważonego rozwoju UE.

– Poczyniliśmy znaczne postępy dzięki partnerskiej współpracy z państwami członkowskimi. Sprawozdanie pokazuje również, że musimy uczynić jeszcze więcej, aby pozostawić przyszłym pokoleniom zdrową planetę i zdrowe społeczeństwo – powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso. – Możemy dalej zacieśniać partnerstwo między UE, państwami członkowskimi, społeczeństwem obywatelskim i sektorem biznesu, zawarte na rzecz zrównoważonego rozwoju. Musimy powstrzymać tendencje niezgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju w takich dziedzinach, jak zużycie energii, transport, różnorodność biologiczna i zdrowie oraz utrzymać nacisk na zrównoważony rozwój w strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zachowamy wiodącą rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i dotrzymamy obietnic danych krajom rozwijającym się – mówi Baroso.

Odnowiona strategia zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez Radę Europejską w czerwcu 2006 r. Obejmuje ona siedem najważniejszych wyzwań, którymi są: zmiany klimatyczne i czysta energia, transport zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, zrównoważona konsumpcja i produkcja, ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi, zdrowie publiczne, integracja społeczna, demografia i migracja oraz ubóstwo na świecie.

Komisji podkreśla w raporcie, że Unii Europejskiej i państwom członkowskim udało się wprowadzić wiele właściwych ram politycznych. Zwiększa się zbieżność pomiędzy nadrzędnym długoterminowym celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju (który koncentruje się na jakości życia, sprawiedliwości międzypokoleniowej i długoterminowej zdolności do życia społeczeństwa europejskiego) a celem średnioterminowym w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w ramach strategii lizbońskiej.

Omawiany dokument podaje trzy przykłady tej zbieżności na szczeblu europejskim:
1) program polityki dotyczący energii i zmian klimatycznych realizowany przez Komisję w oparciu o porozumienie zawarte w marcu 2007 r. przez Radę Europejską;
2) jednolity rynek, który pokazuje, jak otwarcie rynku, któremu towarzyszą działania w sferze społecznej i ekologicznej może wpłynąć na poprawę jakości życia;
3) dążenie do tworzenia lepszych uregulowań prawnych, które wspierają spójność w różnych obszarach polityki poprzez wymaganie systematycznej oceny skutków gospodarczych, społecznych i wpływu na środowisko naturalne.

Raport potwierdza, że Unia powinna w dalszym ciągu koncentrować się na siedmiu wyzwaniach określonych w czerwcu 2006 r., jednak szczególny priorytet powinny stanowić zmiany klimatyczne i czysta energia.
Sprawozdanie opiera się na tegorocznym sprawozdaniu Eurostatu z monitoringu wskaźników zrównoważonego rozwoju, na sprawozdaniach wszystkich 27 państw członkowskich z postępów w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju UE oraz na niezależnym badaniu przeprowadzonym przez firmę konsultingową.
Raport umożliwia Radzie Europejskiej dokonanie przeglądu postępu działań i priorytetów oraz dostarcza nowych wskazówek na jej następne grudniowe posiedzenie.źródło: Przedstawicielstwo KE w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj