Komisja Europejska przyjęła cztery decyzje, które w znaczny sposób poszerzą sieć obszarów “Natura 2000” w czterech regionach biogeograficznych.

W związku z tym, iż różnorodność biologiczna na terenie UE charakteryzuje się dużą naturalną niejednorodnością, dyrektywa dzieli Wspólnotę na kilka regionów biogeograficznych: atlantycki, kontynentalny, alpejski, śródziemnomorski, borealny, makronezyjski i panoński. Dzisiejsze decyzje dotyczą przyjęcia wstępnej listy obszarów o znaczeniu wspólnotowym w regionie panońskim w Czechach, Węgrzech i Słowacji oraz uaktualnienia istniejących już list w regionach: atlantyckim, borealnym i kontynentalnym.

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas powiedział, że ochrona różnorodności biologicznej stanowi ważny priorytet dla Unii Europejskiej a sieć "Natura 2000" jest podstawą polityki UE w tym zakresie i kluczowym elementem w walce o zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do 2010 roku. Komisarz wyraził satysfakcję z tak dużych postępów poczynionych w kierunku poszerzenia sieci i powiedział, że szczególnie cieszy go włączenie we wspólną sieć nowych obszarów z nowych państw członkowskich.

Cztery decyzje Komisji w znaczny sposób poszerzają si "Natura 2000", dodając 4255 nowych obszarów o znaczeniu wspólnotowym o całkowitej powierzchni ok. 90 tys. km2 (co odpowiada terytorium Portugalii).

Panoński region biogeograficzny w Czechach, Węgrzech i Słowacji jest nowym regionem włączonym w sieć "Natura 2000". Decyzje KE poszerzają ponadto sieć w regionach: atlantyckim, borealnym i kontynentalnym, uwzględniając wkład nowych państw członkowskich, które dołączyły do UE w 2004 roku oraz znaczną liczbę obszarów o znaczeniu wspólnotowym w wielu "starych" państwach UE (w tym we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech), które uzupełniły swoje narodowe propozycje. Nowością jest także dołączenie do obszarów o znaczeniu wspólnotowym dużych terenów określanych jako środowiska na otwartym morzu, przy czym ponad 8 tys. km2 zostało zgłoszonych przez Niemcy.

Komisja zamierza jeszcze w tym roku zaktualizować wspólnotowe listy dla regionów alpejskiego i makronezyjskiego, a w styczniu 2008 roku także listę dla biogeograficznego regionu śródziemnomorskiego.

„Natura 2000” to obejmująca całe terytorium UE sieć obszarów ochrony przyrody, której celem jest zapewnienie długoterminowego przetrwania szczególnie ważnych dla Europy siedlisk i zagrożonych gatunków. Składa się ona z Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) wyznaczonych przez państwa członkowskie na mocy tzw. dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG), oraz ze Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO), wyznaczonych na mocy tzw. dyrektywy ptasiej (79/409/EWG).

Ustanowienie sieci obszarów chronionych jest także wypełnieniem zobowiązania Komisji wobec Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej. Dyrektywy UE dotyczące ochrony przyrody określają, że cele związane z ochroną środowiska powinny być osiągane z uwzględnieniem wymogów ekonomicznych, społecznych, kulturalnych, regionalnych i rekreacyjnych. Państwa członkowskie same decydują o metodach i narzędziach, którymi będą wdrażać dyrektywy.

źródło: Reprezentacja KE w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj