Komisja Europejska wezwała dziesięć państw członkowskich, aby dostosowały się do unijnego prawa w zakresie ochrony środowiska w następujących obszarach: przeciwdziałanie powodziom, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, polityka wodna, zarządzanie poziomem hałasu w środowisku oraz miejsca składowania odpadów.

Sprawy dzielą się na trzy kategorie: brak powiadomienia – nieprzyjęcie prawa unijnego na szczeblu krajowym, niedostosowanie prawa krajowego do wymogów prawa unijnego oraz nieprawidłowe stosowanie – nieprawidłowe stosowanie wymogów prawa unijnego. 

Dziewięć państw członkowskich (Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Portugalia, Łotwa, Finlandia, Polska i Słowacja) ma obecnie dwa miesiące czasu na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię stanowiącą część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku Malty termin na udzielenie odpowiedzi wynosi jeden miesiąc. Wobec braku zadowalających odpowiedzi powyższych państw członkowskich Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

źródło: Komisja Europejska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj