Stołeczne MPWiK rozpoczęło kolejny etap postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji)”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – faza III”, objętego współfinansowaniem ze środków Funduszu Spójności. 11 lipca br. nastąpiło publiczne otwarcie ofert. Złożyły je trzy konsorcja. Jedno z nich (gdzie wiodącą firmą jest spółka z Turcji) przedstawiło cenę za wykonanie zadania blisko o połowę mniejszą niż dwa pozostałe konsorcja. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 445,3 mln euro brutto. Ze względu na skomplikowany przedmiot inwestycji przy wyborze oferty zostaną wzięte pod uwagę zarówno cena (waga 80%), jak i całkowity 25-letni koszt eksploatacji (waga 20%). MPWiK przewiduje, że podpisanie umowy (przy braku protestów, odwołań i skarg) na modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków „Czajka” może nastąpić jeszcze w październiku br.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj