W poniedziałek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji na terytorium kraju. Wnioski można składać od 6 do 27 kwietnia br.

Szczegółowe informacje, niezbędne do udziału w konkursie można znaleźć na portalu internetowym www.nfosigw.gov.pl.

To pierwszy spośród trzech zaplanowanych konkursów w tym programie (lata  2009-2012) mających na celu wyłonienie najlepiej przygotowanych i najbardziej efektywnych projektów. Środki przeznaczone na  tym etapie łącznie wynoszą 750 mln zł. Formuła konkursowa zapewnia jawność procesu kwalifikacji projektów z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji. Beneficjentami Programu są szeroko rozumiane podmioty realizujące przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii i/lub wysokosprawnej kogeneracji. Okres wdrażania Programu zaplanowano do grudnia  2012 roku. Pierwsze umowy o dofinansowanie będą podpisywane w terminie  4-6 miesięcy po ogłoszeniu wyników konkursu. Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy planujący przedsięwzięcia o koszcie całkowitym nie mniejszym niż 10 mln zł.

Mogą oni otrzymać  pożyczkę długoterminową (do 15 lat) w wysokości od 4  do 50 mln zł, pokrywającej do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji z możliwością umorzenia jej nawet o połowę. Stała stopa oprocentowania została ustalona na preferencyjnym poziomie 6% (typowe oprocentowanie kredytu dla OZE to 9-12%).

Alokacja
budżetu
w mln zł
Rodzaje przedsięwzięć
300
  • Wytwarzania energii cieplnej przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 20 MWt).
  • Wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy użyciu biomasy (źródła rozproszone o mocy poniżej 3 MWe).
  • Wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych.
200
  • Elektrownie wiatrowe o mocy poniżej 10 MWe.
150
  • Pozyskiwanie energii z wód geotermalnych.
  • Elektrownie wodne o mocy poniżej 5 MWe.
100
  • Wysokosprawna kogeneracja bez użycia biomasy.

Środki przeznaczone na wsparcie inwestycji OZEl gromadzone są na wyodrębnionym subfunduszu NFOŚiGW a pochodzą z tytułu kar oraz opłat zastępczych ponoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne niewywiązujące się z obowiązku podaży określonej ilości elektryczności otrzymanej z odnawialnych źródeł energii i z wysokosprawnej kogeneracji.

Prognoza wpływów, przygotowana na podstawie danych pochodzących z Agencji Rynku Energii, przewiduje, że przychody te wyniosą odpowiednio: 578 mln zł w 2009 r., 746 mln zł w 2010 r., 650 mln zł w 2011 r. i 400 mln zł w 2012 r. Biorąc pod uwagę obecny stan środków na subfunduszu, całkowita kwota w kwietniu 2012 roku przekroczy 2,7 mld zł. Z kwoty tej, 1,5 mld zł będzie wykorzystane do sfinansowania Programu, 311 mln zł zostanie wykorzystane na finansowanie wniosków złożonych w 2008 roku a pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację innych programów pożyczkowych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska oraz na dopłaty do kredytów, które będą oferowane przez banki.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj