Do 22 czerwca potrwają konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu.

Ze względu na fakt, że Instytucje Pośredniczące dla sektorów: środowisko, transport, energetyka, kultura oraz zdrowie  przedłożyły propozycje nowych projektów do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych tych propozycji.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie tych działań, dla których zaproponowano rozszerzenie Listy o nowe projekty. W związku z tym zgłaszane opinie i uwagi nie mogą wykraczać poza obszar tematyczny następujących działań:
1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
3.1 Retencjonowanie wody zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska,
7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych,
8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T,
10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
11.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym,
11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym,
11.3 Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego,
12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. 

Listę nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mozna pobrać tutaj.

Konsultacje prowadzone są tylko za pośrednictwem Internetu. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj