Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia informuje o możliwości składania wniosków i uwag, które pomogą w opracowaniu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami w Toruniu.

Wydział Środowiska i Zieleni UMT rozpoczął prace nad przygotowaniem "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016" oraz "Planu Gospodarki odpadami dla miasta Torunia na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016".

Dokumenty te stanowić będą aktualizację "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2008 z perspektywą na lata 2009-2012" przyjętego Uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 615/04 z 4 listopada 2004 r.

Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami oprócz diagnozy stanu środowiska naturalnego Torunia wskazywać będzie także kierunki działań zmierzających do poprawy jego stanu.

W przygotowaniu dokumentów pomocne będą uwagi i wnioski zgłaszane przez mieszkańców miasta i przedsiębiorców, dotyczące w szczególności określenia najważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego Torunia i problemów ekologicznych oraz wskazania działań i inwestycji, które powinny być  podjęte w celu  poprawy stanu środowiska.

Wnioski i uwagi należy przesyłać drogą elektroniczną do 31 marca 2009 r. na adres: wsiz@um.torun.pl

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj