Zielonogórska delegatura Najwyższej Izby Kontroli skontrolowała Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” SA w Żarach w zakresie gospodarki finansowej z uwzględnieniem kosztów świadczonych usług.

W wystąpieniu pokontrolnym złożonym na ręce prezesa zarządu „PEKOM” Marka Rapacza, NIK negatywnie ocenia działalność spółki w zakresie objętym kontrolą. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą głównie sposobu udzielania zamówień publicznych, gospodarowania odpadami i rachunkowości.

Kontrolerzy podkreślają, że w latach 2004-2006 w spółce nastąpiło ponad 6-krotne pogorszenie wyniku finansowego.

NIK negatywnie ocenia m.in. funkcjonowanie systemu rachunkowości Spółki. Stwierdzono też szereg uchybień dotyczących zamówień publicznych. W ocenie NIK na powstanie powyższych nieprawidłowości i uchybień decydujący wpływ miała niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o zamówieniach przez pracowników przygotowujących i prowadzących postępowania.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Spółki w zakresie eksploatacji składowiska odpadów w Żarach, na którym od końca kwietnia br. po wygaśnięciu ważności decyzji Wojewody Lubuskiego zezwalającej Spółce na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów, odpady przyjmowane były nielegalnie i w nadmiernych ilościach.

źródło: nik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj