Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poznańskiego magistratu wspólnie ze Strażą Miejską rozpoczął kolejne kontrole u właścicieli nieruchomości w mieście.

Kontrolerzy sprawdzają na osiedlu Szczepankowo przestrzeganie wymogów  właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, przestrzeganie wymogów w zakresie właściwego postępowania z nieczystościami ciekłymi oraz czy spełnione są wymogi stawiane  posiadaczom psów.

W pierwszych dwóch dniach akcji przeprowadzono kontrole 53 nieruchomości na ul. Glebowej. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu czystości i porządku, np. w jednym przypadku stwierdzono brak pojemników na odpady bytowe, w kilku przypadkach właściciele nieruchomości nie posiadali rachunków za świadczone usługi – 1 właściciel nie posiadał aktualnych rachunków za zbieranie odpadów komunalnych, 7 właścicieli nie miało rachunków za opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Stwierdzono również nieprawidłowości w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów – w 5 przypadkach firmy nie zawsze dostarczają worki na segregację lub odbierają je z niewłaściwą częstotliwością. Ponadto nie wszyscy właściciele psów spełnili obowiązek zarejestrowania psa. Podczas kontroli pouczano również właścicieli o obowiązku przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej w przypadku jej wybudowania.Za nie wywiązywanie się z obowiązków określonych przepisami prawa, Straż Miejska podczas przedmiotowej kontroli wymierzyła pięć mandatów pieniężnych.

Wydział podejmie też działania restrykcyjne wobec firm wywozowych za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj