Zapraszamy do zapoznania się z opinią ekspertów z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w sprawie projektu rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych.

 Artykuł pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu

ziemski_logo

W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

Dyskusyjny projekt rozporządzenia

W Ministerstwie Środowiska od wielu miesięcy trwają prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, wydane na podstawie nieobowiązującej już ustawy o odpadach z 2001 roku, przestanie obowiązywać najpóźniej z dniem 24 stycznia 2016 roku.

Najnowsza wersja projektu rozporządzenia zawiera dyskusyjne rozwiązania dotyczące możliwości rozdzielenia procesów mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W § 9 projektu rozporządzenia wskazano bowiem, iż „Dopuszcza się przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w odrębnym procesie mechanicznego przetwarzania odpadów, o ile zostaną spełnione warunki przetwarzania odpadów oraz wymagania dotyczące odpadów powstałych w wyniku tego procesu, określone dla procesu mechanicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w rozporządzeniu […]”. Analogicznie w § 10 wskazano, iż „Dopuszcza się przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w odrębnym procesie biologicznego przetwarzania odpadów, o ile zostaną spełnione warunki przetwarzania odpadów oraz wymagania dotyczące odpadów powstałych w wyniku tego procesu, określone dla procesu biologicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w rozporządzeniu”.

Powyższe propozycje wywołały ożywioną dyskusję w środowisku samorządowym dotyczącą możliwości uzyskania statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych [dalej: RIPOK] odrębnie przez instalacje służące mechanicznemu przetwarzaniu odpadów komunalnych oraz przez instalacje służące biologicznemu przetwarzaniu odpadów komunalnych położone w różnych lokalizacjach (na różnych nieruchomościach). Dyskusja ta stała się tym bardziej żywiołowa z uwagi na rozpoczęcie przez organy województwa prac nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Ustawowe definicje

W dyskusji dotyczącej interpretacji projektowanych przepisów rozporządzenia główna uwaga skoncentrowana jest na propozycjach zawartych w samym projekcie. Dużo mniej uwagi poświęca się natomiast brzmieniu ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, które mają w tym zakresie dużo ważniejsze znaczenie ze względu na ich nadrzędną względem rozporządzeniem rangę prawną. Przypomnienia wymaga, że zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach RIPOK będący instalacją MBP stanowi zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku. Sama zatem redakcja przepisu definiującego RIPOK przemawia za postrzeganiem RIPOK-MBP jako RIPOK gwarantującego jeden zintegrowany proces przetwarzania odpadów komunalnych. Wniosek ten wzmacnia wykładnia systemowa.

Czytaj więcej

Skomentuj