Zapraszamy do zapoznania się z opinią ekspertów z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w sprawie projektu rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych.

Drugą areną „walk” staną się postępowania nadzorcze związane z podjętymi uchwałami sejmików województw. Obie strony sporu będą starały się wpłynąć na decyzję wojewodów w zakresie ewentualnego stwierdzenia nieważności podjętych uchwał.

Najbardziej zażarta „walka” rozpocznie się jednak na późniejszym etapie, kiedy to możliwym stanie się zaskarżanie podjętych uchwał sejmików województw do sądów administracyjnych. Mając na uwadze dotychczasowe orzeczenia w tym zakresie legitymację skargową będą miały zarówno podmioty posiadające status RIPOK kwestionujące przyznanie takiego statusu innym instalacjom zlokalizowanym w tym samym regionie gospodarki odpadami, jak i podmioty, które nie uzyskały takiego statusu, lecz w ich ocenie spełniające ku temu przesłanki. Podkreślić w tym kontekście należy, iż sądy administracyjne – w przeciwieństwie do organów województw oraz wojewodów – będą miały prawo odmówić zastosowania nowego rozporządzenia, jeśli uznają, iż jest ono niezgodne z ustawami lub Konstytucją RP. Tym samym nawet przyjęcie „liberalnej” wykładni przepisów rozporządzenia może skutkować późniejszą negacją przyznanego statusu RIPOK, co rzutować może nie tylko na możliwość przyjmowania odpadów, ale także na ewentualne dofinansowania ze środków unijnych.

Minister Środowiska, podejmując ostateczną decyzję w sprawie treści nowego rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych powinien mieć pełną świadomość powyższych ryzyk. Jeżeli jego rzeczywistą intencją jest dopuszczenie do przyznawania statusu RIPOK instalacjom odrębnie zapewniającym procesy biologicznego i mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych powinien to uczynić jednoznacznie, w sposób niebudzących żadnych wątpliwości na gruncie przedmiotowego rozporządzenia. Jednocześnie w jego uzasadnieniu powinien wyraźnie wskazać na przesłanki, jakimi się kierował, podejmując swoją decyzję, w tym na dokonaną przez siebie wykładnię przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska. Ostateczne rozstrzygnięcie normatywne w tym zakresie powinno być także poprzedzone rzetelnymi analizami zewnętrznymi, które potwierdzą taką możliwość.

Przyjęcie bowiem rozważanej opcji z pewnością oznaczać będzie „wojnę”, do której należy przygotować się już dziś.

Czytaj więcej

Skomentuj