Gospodarka odpadami była jednym z tematów poruszonych podczas obrad II Konwentu Marszałków Województw RP na Mazowszu, odbywającego się w dniach 17-18 czerwca w Sterdyni.

Minister srodowiska Andrzej Kraszewski przedstawił stan prac resortu środowiska w zakresie uregulowań dotyczących gospodarki odpadami. Projektowane regulacje prawne w tym zakresie zakładają m.in. możliwość przejęcia przez gminy, w drodze uchwały, obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, bez konieczności przeprowadzenia referendum. W przypadku przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości rada gminy będzie ustalała opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będzie ona stanowiła dochód gminy, z którego finansowane będą koszty systemu. Gmina będzie też zobowiązana do przedłożenia marszałkowi województwa i WIOŚ rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.

Główny cel zakładanych zmian to przede wszystkim uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym kierowanych na składowiska odpadów ulegających biodegradacji.

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj