14-15 czerwca we Wrocławiu odbywały się obrady Konwentu Marszałków Województw RP, któremu przewodniczy marszałek Andrzej Łoś. Pierwszy dzień obrad poświęcony był reformie gospodarki wodnej oraz narzędziom finansowania Regionalnych Programów Operacyjnych: Mariusz Gajda, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podkreślił konieczność wprowadzenia zmian w aktach prawnych, dotyczących gospodarki wodnej, które nie były nowelizowane od 1989 roku. Jego zdaniem głównym problemem jest brak właściwych nakładów finansowych na bieżące utrzymanie cieków wodnych, inwestycje oraz wynagrodzenia dla fachowców.
Z kolei Anna Zajączkowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego omówiła projekt ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Jej zdaniem dokument ten pozbawia samorządy wpływu na lokalne sprawy związane z gospodarką wodną i melioracją. Anna Zajączkowska dodała, że PZGW ma być podmiotem podlegającym Ministrowi Środowiska, który odpowiadałby za całokształt spraw związanych gospodarką wodną w kraju. To natomiast byłoby niezgodne z ideą decentralizacji. Powołanie PZGW mogłoby również zakłócić proces absorpcji środków unijnych, których benefinjentami były do tej pory wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.W dalszej części obrad Konwentu Urszula Olędzka, Wicedyrektor Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów zaprezentowała przygotowania do audytu zgodności Regionalnych Programów Operacyjnych. Prowadzony on będzie przez Urzędy Kontroli Skarbowej, a obejmie m.in. przygotowanie struktury organizacyjnej, dokumentów programowych, wdrożenie ważnych systemów informatycznych, jak również posiadanie wykwalifikowanej kadry.Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pełnomocnik Rządu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego przedstawił harmonogram uruchamiania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również wskaźniki, według których pieniądze będą dzielone między poszczególnymi regionami. Najwięcej uwagi poświęcił zadaniom najważniejszym dla wyrównywania szans wewnątrz województw: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.Pierwszy dzień obrad zakończyło wystąpienie Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, który mówił o instytucjach finansowych jako partnerach samorządów wojewódzkich podczas realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych. Zachęcał także do współpracy z sektorem bankowym i firmami leasingowymi. Krzysztof Pietraszkiewicz zaproponował stworzenie komitetu samorządowo-bankowego ds. finansowych, podkreślając że polskie banki są w stanie udzielić obecnie dwa razy więcej kredytów, niż udzielają. Jego zdaniem mogłaby to być znacząca pomoc dla „lokalnych rządów”, które mają w swojej gestii coraz więcej ważnych zadań, sprzyjających rozwojowi regionów.W drugim dniu obrad uczestnicy Konwentu rozmawiali na temat pozyskiwania inwestorów zagranicznych przez samorządy:Mirosław Gerber, Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” sp. z o. o. podsumował 10-lecie istnienia WSSE, dolnośląskiego lidera w przyciąganiu zagranicznych inwestorów. Dla regionu wałbrzyskiego, gdzie występowało wysokie bezrobocie, powołanie Strefy stanowiło szansę na utworzenie nowych miejsc pracy (od początku jej istnienia zatrudnienie w WSSE znalazły 22 tysiące osób). Warunkiem przyciągnięcia inwestorów było jednak zapewnienie ulg, zachęcających firmy do lokowania kapitału. Obecnie wartość inwestycji w WSSE wynosi 5,5 mld zł. Tomasz Gondek, przedstawiciel Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej mówił z kolei o atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji Wrocławskiej. Już teraz w stolicy Dolnego Śląska oraz jedenastu ościennych gminach jest wielu inwestorów różnych branż, rośnie liczba miejsc pracy i płace. Siła Aglomeracji tkwi m.in. we współpracy samorządowców wszystkich szczebli, dobrym systemie komunikacyjnym, dużym potencjale wykształconej kadry, która sprzyja coraz szybszemu rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy, jak również proponowanym atrakcjom (kultura, rozrywka, rekreacja).W następnej kolejności Aleksandra Pawłowska, Wicedyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych Polskiej Agencji i Informacji Zagranicznych zaprezentowała procedury pozyskiwania zagranicznych inwestorów, podkreślając rolę Internetu jako narzędzia umożliwiającego promocję regionu (tzw. marketing inwestycyjny). Wśród czynników, które zachęcają firmy do ulokowania swojego kapitału na danym terenie, Aleksandra Pawłowska wymieniła m.in. dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową i kolejową. Dla inwestorów ważna jest także „przychylność władz samorządowych”, które nie tylko zaoferują ulgi, ale także skrócą procedury administracyjne. Poza tym większe szanse u szefów firm zagranicznych mają te regiony, gdzie jest zaplecze akademickie, a co za tym idzie wykwalifikowana kadra. Teresa Korycińska, Wicedyrektor Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki mówiła natomiast o wieloletnich programach inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa. Umożliwiają one przyznanie dotacji firmom zainteresowanym inwestycją swojego kapitału w Polsce. Aktualnie Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo 24 programy, przeznaczając na ten cel około 730 mln zł. Wartość inwestycji, które powstały w ramach programów, wynosi 8 mld zł. Uczestnicy Konwentu Marszałków Województw RP przyjęli pięć stanowisk, które zostaną przekazane stronie rządowej:
– w sprawie projektu Ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
– w sprawie projektu „Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków certyfikacji w Programach Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013”,
– w sprawie projektu kontraktu wojewódzkiego,
– w sprawie zaawansowania przygotowań do realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz zadań samorządów województw w procesie wdrażania programów , jak również ujęcia tych zadań w zasadach finansowania programów,
– w sprawie projektu Ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj