Trwają konsultacje społeczne projektu Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014). To strategiczny dokument, który wytycza główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami. Czas na zgłaszanie uwag mija 31 sierpnia 2010 r.

Plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów powstających w kraju, a w szczególności odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych i komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów przywożonych na teren kraju. Obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do osiągnięcia celu: racjonalnej i sprawnej gospodarki odpadami. Zawiera zarówno program zapobiegania powstawaniu odpadów w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, jak i strategię redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Krajowy plan gospodarki odpadami obejmuje m.in. opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, w tym rozmieszczenie istniejących instalacji do zagospodarowania odpadów, a także prognozę zmian w zakresie gospodarki odpadami.

Dokument identyfikuje również problemy oraz wskazuje cele w zakresie gospodarowania odpadami z podaniem terminów ich osiągania, ponadto przedstawia harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami oraz sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.

Konsultowany plan dotyczy okresu 2011-2014 oraz perspektywicznie okresu 2015-2022.

Obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Plany podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Konsultowany Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 stanowi aktualizację Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010), który został przyjęty uchwałą Nr 233 Rady Ministrów z 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946). W 2010 r. mija termin jego aktualizacji.

Informacje dotyczace projektu oraz sam projekt można znaleźć tutaj.

źródło: mos.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj