Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przdstawiło Założenia Krajowej Polityki Miejskiej. – Jak dotąd, brak było w polskim systemie dokumentu, który by kompleksowo regulował sprawy związane z rozwojem miast – mówi minister Elżbieta Bieńkowska.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim samych miast – powiedziała minister otwierając  konferencję, na której zaprezentowano Założenia Krajowej Polityki Miejskiej.

– Dzisiejszą konferencją otwieramy oficjalnie konsultacje Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. Liczymy, że ostateczny tekst Krajowej Polityki Miejskiej będzie stanowił, po przyjęciu przez Rząd, podstawę do formułowania propozycji zmian prawnych, organizacyjnych i finansowania rozwoju ze środków publicznych w sferze rozwoju miejskiego – powiedziała minister Bieńkowska.

Punktem wyjścia były cele i zasady określone w Długo i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju oraz w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Krajowa Polityka Miejska będzie uszczegółowiać powyższe dokumenty strategiczne w kontekście rozwoju miast.

– Założenia zawierają propozycję definicji polityki miejskiej, identyfikują wyzwania, przed jakimi stoją obszary miejskie, formułują propozycje głównych celów polityki miejskiej i zasady jej prowadzenia oraz zarys systemu jej koordynacji i wdrażania – stwierdziła minister.

Według definicji wypracowanej przez MRR wspólnie z grupą ekspertów: Krajowa polityka miejska jest celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystania potencjału miast w procesach rozwoju kraju.

– Zdajemy sobie sprawę, że obecnie istnieje wiele rozwiązań prawnych, które hamują rozwój miast. I właśnie identyfikacją takich barier i propozycjami nowych rozwiązań zajmować się będzie polityka miejska – podsumowała minister Bieńkowska.

W trakcie konferencji poruszony został również wątek rozwiązań dla miast w ramach polityki spójności w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Wymiar miejski polityki spójności nabiera coraz większego znaczenia, czego dowodem są kierunki myślenia Komisji Europejskiej wyrażone w propozycji rozporządzeń dla perspektywy 2014-2020. Według propozycji Komisji Europejskiej na zintegrowane działania miejskie Kraje Członkowskie UE będą musiały przeznaczyć znaczną część krajowej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także przygotować specjalne rozwiązania implementacyjne włączające organy poziomu lokalnego.

źródło: MRR

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj