Jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie finansowania spalarni odpadów w Krakowie. „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” otrzymał zapewnienie unijnego wsparcia.

11 maja 2012 roku Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy w projekt „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, którego beneficjentem jest miejska spółka Krakowski Holding Komunalny S.A.

– Obecnie nie ma już finansowych przeszkód do realizacji tej jakże istotnej dla miasta i jego mieszkańców inwestycji. Niezwykle istotne jest, aby teraz sprawnie przebiegał proces wydawania decyzji przez organy administracyjne, a sądy szybko rozstrzygały skargi wnoszone przez osoby zainteresowane wstrzymaniem tej oczekiwanego przez mieszkańców zadania. Szybkie rozpoczęcie prac projektowych, jeszcze latem tego roku, a następnie budowy w 2013 roku jest warunkiem umożliwiającym wykorzystanie europejskich środków przyznanych naszej spółce – mówi Grzegorz Ostrzołek, prezes KHK SA.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Przypomnijmy, że projekt „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie” w ramach którego realizowana będzie ekospalarnia znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ze względu na strategiczny charakter, projekt jest objęty monitorowaniem stanu przygotowania oraz wsparciem doradczym w ramach Inicjatywy Jaspers, realizowanym przez Komisję Europejską (KE) przy współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jako „duży projekt” musiał uzyskać tzw. potwierdzenie wkładu finansowego przez KE (.

Szacunkowe koszty realizacji projektu wynoszą ok. 645 mln zł netto. UE dofinansuje ok. 58 proc. kosztów kwalifikowanych czyli ok. 371 mln zł. Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 275 mln zł zostanie pokryty ze środków własnych i pożyczki na kwotę 270 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na zasadach preferencyjnych. Przy takim montażu finansowym, realizacja projektu nie obciąży budżetu miasta ani mieszkańców.

„Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie” to uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kraków w zgodzie z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej. W ramach przedsięwzięcia powstanie w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, który stanowi jeden z najważniejszych, końcowych elementów tworzonego od wielu lat systemu gospodarki odpadami i jest jego integralną częścią. Ponadto zostaną zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (ok. 400 gniazd) oraz przeprowadzony program edukacji ekologicznej.

Wydajność krakowskiej zakładu przewidywana jest na 220 000 ton odpadów rocznie uzyskiwana na dwóch liniach technologicznych o wydajności 14,1 Mg/h każda. Technologia spalania oparta będzie na palenisku rusztowym. Moc elektryczna zakładu wyniesie ok. 8 MW, a moc cieplna ok. 35 MW. Odpady po procesie spalania zostaną zagospodarowane w instalacji waloryzacji żużla, Do spalania będą kierowane tzw. resztkowe odpady komunalne z terenów objętych selektywną zbiórką.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj