Do 28 kwietnia mieszkańcy Krakowa mogą zapoznawać się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta i składac do niego uwagi. Plan ma charakter ochronny, reguluje m.in. kwestie estetyki centrum Miasta – zasady umieszczania reklam, nośników informacyjnych, lokalizacji ogródków kawiarnianych czy małej architektury.

Obszar objęty sporządzanym planem obejmuje teren w granicach tzw. pierwszej obwodnicy (ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowa, ul. Westerplatte, ul. św. Gertrudy), dalej przebiega ulicą Bernardyńską oraz obejmuje Wzgórze Wawelskie, jego otoczenie i związaną z nim część lewobrzeżnych  Bulwarów Wiślanych  do ul. Podzamcze. Jest to plan o charakterze ochronnym – jego celem jest zachowanie wyjątkowych wartości kulturowych, które decydują o klimacie i atrakcyjności miasta oraz promują Kraków w Europie i na świecie.

Plan ma również zapewnić różnorodność przeznaczenia terenów z preferencją funkcji mieszkaniowych z usługami, określając jednocześnie zasady kształtowania zabudowy frontowej i oficynowej i zakres ochrony konserwatorskiej poszczególnych posesji i obiektów na nich zlokalizowanych.

W ustaleniach planu określone zostały również zasady i warunki kształtowania przestrzeni publicznych takich jak: place, tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej i tereny dróg. W odniesieniu do tych przestrzeni w projekcie planu zawarte są zapisy określające m.in. zasady lokalizacji nośników reklamowych, nośników informacji wizualnej, zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych czy elementów małej architektury mających wpływ na estetykę obszaru.

Na przykład, projekt wprowadza zakaz lokalizacji nośników reklamowych w przestrzeni publicznej za wyjątkiem m.in. reklam tymczasowych towarzyszących odbywającym się imprezom, nieoświetlonych reklam umieszczonych na rusztowaniach budowlanych elewacji frontowych budynku na czas trwania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy, czy reklam na  tzw. „okrąglakach”.

Nośniki informacji wizualnej umieszczane na elewacji budynku – wedle zapisów projektu mają być dostosowywane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku. Projekt planu przewiduje ponadto zakaz  umieszczania nośników o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło,  projekcji świetlnych i elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego.

W kwestii  ogródków gastronomicznych projekt zakłada, że nie będzie można lokalizować ich na przebiegu tzw. drogi królewskiej (w ciągu ulic: Floriańska, ul. Grodzka, ul. Kanonicza) z wyłączeniem Rynku Głównego. Zakaz lokalizacji ogródków obowiązywał będzie również na Płycie Rynku Głównego, z wyjątkiem ogródków związanych  tradycyjnie z istniejącymi tam kawiarniami, znajdujących się w piwnicach Wieży Ratuszowej i Sukiennicach.

Na terenie ogródków nie będzie można umieszczać urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz podestów. Lokalizowanie ogródków będzie możliwe wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się lokal gastronomiczny posiadający własne zaplecze oraz wejście od strony ulicy przy której jest zlokalizowany. Pierwszeństwo mają przy tym lokale posiadające bezpośrednie wejście z ulicy lub Rynku.

Z projektem planu będzie można zapoznać się do 14 kwietnia, w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Sarego 4, w godzinach: poniedziałek – 14:30-16:30, wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 11:00 – 13:00. Projekt będzie również dostępny na stronie internetowej http://planowanie.um.krakow.pl

Każdy, kto ma do planu uwagi, może je złożyć na piśmie osobiście w Biurze Planowania Przestrzennego lub pocztą do 28 kwietnia b.r. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 24 marca 2010 r. w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych ¾, sala im. J. Lea) o godz. 14:00.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj