W Krakowie kończy się realizacja dużych unijnych projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową. 19 października uruchomiono stację do termicznej utylizacji osadów, wybudowaną na terenie oczyszczalni ścieków w Płaszowie.

Budowa tego obiektu była ostatnim elementem projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie”,  jednego z dwóch realizowanych w ostatnich latach przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie SA.

Realizacja projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie” rozpoczęła się w 2003 roku. W pierwszym etapie zakończonym w 2007 roku rozbudowano i unowocześniono sam zakład oczyszczania ścieków. Zwiększyła się przepustowość mechaniczna oczyszczalni ścieków w Płaszowie ze 132 000 m3/d do 656 657 m3/d, wybudowano nową nitkę biologicznego oczyszczania o przepustowości 328 tys. m3/d. Powstała linia przeróbki osadów ściekowych, obejmująca ich zagęszczanie, fermentację metanową, końcowe odwadnianie oraz produkcję ciepła z biogazu. Oczyszczalnia wyposażona została w kompleksowy system sterowania.

W kolejnych latach realizacji tego projektu budowano kolektor dolnej terasy Wisły. Jest to nowoczesne połączenie dwóch istniejących w Krakowie oczyszczalni ścieków – zakładu działającego w Płaszowie i oczyszczalni Kujawy w Nowej Hucie oraz dwóch odrębnych systemów kanalizacyjnych. Budowa kolektora pozwoliła na zoptymalizowanie pracy tych dwóch zakładów.

W ramach projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II” przeprowadzono też rekultywację lagun osadowych. To tam, od ponad 30 lat gromadzono osady, będące pozostałością po procesie oczyszczania ścieków. W efekcie wykonanych prac, przywrócono wartość użytkową ponad 18 ha zdegradowanego dotychczas terenu. Od 2010 roku jest to teren zielony, przyjazny otoczeniu.

Ostatnim elementem projektu była budowa stacji termicznej utylizacji osadów. Nowoczesny zakład  o wydajności 64 ton na dobę. Osady poddawane są termicznej obróbce. Wcześniej jednak zostaną podsuszone, aby zapewnić autotermiczność całego procesu. Stacja wyposażona jest w wysoce efektywne urządzenia do oczyszczania i monitoringu spalin.

Koszt projektu „Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie” to 85 mln euro, z czego unijne dofinansowanie sięga 55 mln euro.

Drugi z kończących się w tym roku projektów unijnych realizowanych przez MPWiK to „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I”. Na przedsięwzięcie składały się 4 główne zadania.

Pierwsze to uporządkowanie kanalizacji w rejonie Borku Fałęckiego. Wybudowano kolektor o średnicach 1400 i 1600 oraz o długości 366 m, który odprowadza wody potoku Urwisko do jego naturalnego odbiornika, czyli rzeki Wilgi. Dzięki temu poprawiła się jakość w tej rzece, natomiast uwolniona od wód potoku przestrzeń w istniejącym kanale pozwoliła na skanalizowanie części osiedla Borek Fałęcki, która nie posiadała systemu kanalizacyjnego.

W ramach unijnego projektu wybudowano tzw. kanał odciążający w Nowej Hucie. 906 metrowej długości rura kanalizacyjna wykonana została technologią mikrotunelingu. Dzięki temu zakończyło się uciążliwe do tej pory przelewanie części ścieków na łąki w rejonie ulicy Sieroszewskiego oraz do rowów melioracyjnych na „Łąkach Nowohuckich”. Teraz ścieki te w całości są odprowadzane do oczyszczalni.

Na realizacji projektu skorzystał także istniejący układ kanalizacyjny Krakowa. W ramach tego zadania przeprowadzono renowację 54 km kanałów, znajdujących się na terenie całego miasta, zarówno w ścisłym centrum jak i Nowej Hucie. Ograniczono przesączanie się ścieków przez nieszczelne kanały do gruntu, a także infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanałów. Przekłada się to na zmniejszenie się ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni, obniżenie ilości awarii kanalizacji, oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu. Zastosowana technologia bezrozkopowa pozwoliła zminimalizować utrudnienia komunikacyjne. Dzięki renowacji, kanały odzyskały pierwotne parametry techniczne.

Czwarte z zadań to budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wschodnich rejonach miasta, na terenie Nowej Huty. Sieć kanalizacyjną zyskały Branice, Chałupki Górne, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski i Wolica. Cały system składa się z 14 pompowni wraz z ich zlewniami, 4,6 km rurociągu tłocznego oraz 12,2 km rurociągu grawitacyjnego. Ograniczono też zanieczyszczenie gruntu z nieszczelnych szamb.

Cały projekt zakończy się 31 grudnia tego roku. Aktualnie trwają jeszcze prace przy budowie kanalizacji w Nowej Hucie. Łączna wartość zadań wyniosła prawie 36 mln euro, z czego 21.5 mln euro dołożyła Unia Europejska.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj