Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gminy, które chcą ubiegać się o środki na składowiska śmieci, oczyszczalnie ścieków i inne przedsięwzięcia w ramach powyższego działania mogą wstępnie ocenić szansę uzyskania wsparcia unijnego.

Oprócz warunków udzielania pomocy dokument precyzuje także wysokość i zakres pomocy, a także tryb i terminy rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, zawierania umów, wypłaty pomocy. Projekt zawiera też kryteria, na podstawie których beneficjentom będą przyznawane punkty.

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wspierane będą projekty z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej (do 4 mln zł), gospodarki odpadami (do 200 tys. zł) oraz gospodarki energetycznej (do 3 mln zł). Dofinansowanie jednego projektu wyniesie maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Według szacunków resortu rolnictwa przedstawionych w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, ze wsparcia w ramach tego działania skorzysta ok. 10 tysięcy beneficjentów.Tekst projektu znajdziesz → tutaj

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj