Przedłuża się procedura odwoławcza związana z wyborem pięciu potencjalnych wykonawców Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Gdańsku.

Do przetargu ogłoszonego przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku na budowę spalarni odpadów zgłosiło się w październiku 2014 r. trzynaście przedsiębiorstw. W grudniu pięć z nich zostało wybranych przez inwestora w wyniku prekwalifikacji. Po ogłoszeniu wyników przez inwestora, kilka podmiotów złożyło odwołanie od przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta zdecydowała o konieczności ponownego zbadania wniosków firm. W konsekwencji złożonych skarg na wyrok KIO i wydanego wyroku przez Sąd Okręgowy w Gdańsku Zamawiający, dokonując ponownej oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, mógł zgodnie z pierwotnym zamierzeniem uwzględniać zasoby udostępnione wykonawcom przez podmioty trzecie, na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko w zakresie spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu, lecz również dla potrzeb dokonania oceny stopnia spełnienia warunków podlegających ocenie punktowej, dla potrzeb wyłonienia wykonawców podlegających zaproszeniu do dialogu.

Sąd potwierdził przy tym, że Zamawiający był uprawniony do wzywania wykonawców do uzupełniania dokumentów nie tylko niezbędnych dla wykazania spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu, ale również istotnych dla dokonania oceny punktowej wniosków. W związku z tym, że sentencja wyroku Sądu Okręgowego zawiera jednoznaczne rozstrzygnięcie dotyczące dopuszczalności uwzględniania zasobów udostępnianych wykonawcom przez podmioty trzecie przy dokonywaniu oceny stopnia spełniania warunków dla potrzeb prekwalifikacji, kwestia ta nie może być przedmiotem skutecznego zarzutu w ramach ewentualnych dalszych odwołań.

Odwołanie od wyroku

Po ponownej, już drugiej ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku dwóch wykonawców, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu (ITPOK Gdańsk, ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław – szósta pozycja po ocenie oraz Czysta Energia Gdańsk, ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice  – siódma pozycja po ocenie) odwołało się od decyzji Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. W efekcie sprawa ponownie trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

1 czerwca 2015 r. KIO rozpoznała odwołania i odroczyła rozprawę do czasu sporządzenia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pisemnego uzasadnienia wyroku wydanego przy okazji rozpatrywania odwołań wykonawców od wyroku KIO wydanego 16 stycznia 2015 r. dotyczącego pierwotnych wyników prekwalifikacji. Wówczas KIO nakazała unieważnienie czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przyznanych ocen stopnia spełnienia tych warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcom, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nakazała ponowne zbadanie wniosków. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku w związku z odwołaniami od wyroku KIO z a 16 stycznia 2015 r. Sąd na posiedzeniu 27 kwietnia br. uwzględnił niektóre argumenty wykonawców i podał ustne uzasadnienie wyroku.

Pięciu wykonawców

W efekcie 5 maja 2015 r. Zamawiający powtórzył czynność oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i przyznania ocen stopnia spełniania tych warunków w zakresie wiedzy oraz doświadczenia i zakwalifikował do drugiego etapu, czyli tzw. dialogu konkurencyjnego, pięciu wykonawców:

  1. DALVEO Poznań, ul. Gdyńska 54, 61-016 Poznań
  2. SITA Bałtycka Energia, ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
  3. ITPOK Gdańsk, ul. Chmielna 25, 00-021 Warszawa
  4. NDI Project Development, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
  5.  Konsorcjum firm w składzie: ASTALDI, ul. G.V. Bona 65, 00156 Rzym, Włochy; TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia, ul. Lodovico Mancini 5, 20129 Mediolan, Włochy; TIRU S.A., Tour Franklin 10eme etage, La Defense 8, 92042 Paris La Defense Cedex, Francja

 – Przedłużająca się procedura odwoławcza związana z wyborem pięciu wykonawców do dialogu na tę chwilę nie powoduje ryzyka niedotrzymania założonego terminu oddania do użytku ZTPO w Gdańsku – mówi Sławomir Kiszkurno, kierownik Jednostki Realizującej Projekt. I wyjaśnia, że Sąd Okręgowy w Gdańsku 16 czerwca 2015 r. wydał pisemne uzasadnienie do wyroku z 27 kwietnia 2015 r. Po otrzymaniu przedmiotowego uzasadnienia KIO powinna niezwłocznie ustalić termin rozprawy odwoławczej.

ZTPO  będzie produkował energię cieplną i elektryczną. Inwestycja będzie realizowana w formule PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne), a termin umowy ma nie przekroczyć 40 lat. Budowa spalarni w Gdańsku ma pochłonąć ok. 500 mln zł, z czego większa część ma pochodzić ze środków unijnych.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. Już mają swoje szadółki, instalacje w którą włożyli masę pieniędzy, skałdowisko z którego ciągle cuchnie po okolicy, przed chwilą prezydent mówił że nie będzie spalarni, potem jakaś bioelektra czy bioenerga krzątała się wokół odpadów Gdańska a teraz powraca spalarnia. 10 pomysłów na minutę, ani kszty konsekwencji czy wytyczonego wcześniej celu i dążenia do niego.

Skomentuj