Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Przewiduje on m.in. likwidację Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zniesienie stanowiska prezesa.

Dotychczasowe zadania i kompetencje KZGW ma przejąć Główny Koordynator Gospodarki Wodnej. Proponuje się także likwidację 7 regionalnych zarządów gospodarki wodnej i powołanie w ich miejsce 16 wojewódzkich zarządów gospodarki wodnej.

W projekcie przewidziano zmianę organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Według nowych przepisów będą to: minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (minister środowiska), Główny Koordynator Gospodarki Wodnej (sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska), wojewoda, dyrektor wojewódzkiego zarządu gospodarki wodnej i organy jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie tymi sprawami zajmują się wymienione powyżej podmioty, z tym że w miejsce Głównego Koordynatora Gospodarki Wodnej funkcje te sprawuje prezes KZGW, a miejsce dyrektora wojewódzkiego zarządu gospodarki wodnej – dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

źródło: MSWiA

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj