Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz blisko 13 km kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie prawie 600 osób to główne założenia projektu realizowanego na terenie gminy Łąck.

Wartość inwestycji wynosi ponad 16,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to blisko 11,6 mln zł. Umowę na realizację inwestycji podpisali 20 lipca Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wójt Gminy Łąck Zbigniew Białecki.

Obecnie przeważająca część gminy Łąck nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków. Zanieczyszczenia z terenów wokół jezior spływają do zbiorników bezodpływowych (szamb), a następnie są przewożone do oczyszczalni ścieków w Łącku. Przy takim rozwiązaniu gospodarki ściekowej bardzo często dochodzi do tzw. rozszczelniania szamb lub opróżniania pojazdów ascenizacyjnych na terenach pól i lasów. Skutkiem nieuregulowanej gospodarki ściekowej wokół jezior łąckich jest także wzrost zanieczyszczenia wód. Stąd projekt gminy Łąck, którego celem jest likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, eliminacja dotychczasowych zrzutów ścieków do wód powierzchniowych lub gruntu i skierowanie ścieków do oczyszczalni. Jest to przedsięwzięcie kompleksowe, zakładające przeprowadzenie aż trzech inwestycji, które wpłyną korzystnie na poprawę jakości wód w jeziorze Zdworskim oraz gleb na terenie okolicznych miejscowości. To z kolei przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu. Całość prac podzielona została na etapy, w ramach których wykonywane będą poszczególne zadania. 

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Najważniejszym elementem projektu jest budowa w Zaździerzu oczyszczalni ścieków o przepustowości 200 m3/d, do której trafi rocznie średnio 27 713m3 zanieczyszczeń. Inwestycja będzie oparta na nowoczesnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych typu BIOVAC SBR. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia pracować będzie z wykorzystaniem metody osadu czynnego w układzie SBR (reaktory cykliczne) zapewniającego biologiczną nitryfikację (utlenianieamoniakui soli amonowychdo azotanów)i denitryfikację (redukcję) związków azotu. Metoda ta pozwala na usunięcie zarówno substancji organicznych jak i zawiesin, a w połączeniu z dozowaniem chemikaliów umożliwia także redukcję fosforu. Oczyszczalnie wykorzystujące system BIOVAC cechują się wyjątkową precyzją realizacji poszczególnych faz procesu technologicznego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych systemów sterowania. W przyszłości, po podłączeniu do kanalizacji kolejnych użytkowników, gmina nie wyklucza dalszej rozbudowy oczyszczalni poprzez dobudowanie następnych bloków technologicznych.

Projekt będzie też obejmowałmodernizację istniejącej stacji uzdatniania wody SUW w Zaździerzu, która zaopatruje w wodę miejscowości objęte planowaną do budowy kanalizacją. Inwestycja zakłada montaż dwóch zestawów filtracyjnych – odżelaziaczy oraz pompy pośredniej.

Kolejnym elementem projektu będziebudowa prawie 13 km kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych zostanie blisko 600 osób, w tym 174 to turyści z działek letniskowych. Inwestycja ta zostanie podzielona na sześć mniejszych etapów obejmujących w sumie cztery miejscowości Zaździerz, Matyldów, Koszelówkę i Zofiówkę. Również i tu zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym m.in.: system monitoringu pracy przepompowni ścieków. Będzie on działał w oparciu o Pakietową Transmisję Danych (GPRS), za pomocą której informacje będą przesyłane do stacji monitorującej, a ta będzie wizualizować wszystkie monitorowane obiekty (przepompownie) na ekranie komputera. Kanalizacja grawitacyjna zostanie wykonana z rur kielichowych dwuściennych z polipropylenu, natomiast rurociągi tłoczne z polietylenu. Materiały te gwarantują nie tylko długoletnią, ale także bezawaryjną eksploatację. Przy doborze pomp brano pod uwagę ich sprawność i energooszczędność.

Zarówno dla kanalizacji sanitarnej, jak i dla oczyszczalni ścieków rozpoczęto już roboty przygotowawcze przed przystąpieniem do prac budowlanych. Kolejna część prac rozpocznie się po podpisaniu umowy finansowej i po wybraniu wykonawcy robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

źródło: mazovia.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj