Lasy Państwowe mają nowego dyrektora generalnego. Minister środowiska Marcin Korolec powierzył tę funkcje Adamowi Wasiakowi.

– Lasy to bogactwo przyrodnicze Polski i potencjał gospodarczy. Zarządzające znaczną większością lasów w Polsce Lasy Państwowe to instytucja wymagająca sprawnego zarządzania. Wyzwania jakie widzę przed lasami to przede wszystkim prowadzenie gospodarki leśnej, priorytetowe traktowanie zadań ochronnych, w tym na terenach Natura 2000, wykorzystywanie potencjału gospodarczego lasów i decentralizacja zarządzania – powiedział Marcin Korolec.

Adam Wasiak ma wykształcenie z zakresu leśnictwa i zarządzania. Przez większość życia zawodowego związany z Lasami Państwowymi, ostatnio na stanowisku dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Minister Środowiska na mocy ustawy lasach z 1991 r. odwołuje i powołuje dyrektora generalnego Lasów Państwowych, sprawuje także nadzór nad gospodarką leśną. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj