Spadek zawartości chloru, chlorowodoru odnotowano w najnowszym raporcie o stanie środowiska w mieście Tarnów przygotowanego przez tamtejszą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz przez WIOŚ w Krakowie – Delegatura w Tarnowie. W normie występowały dwutlenek siarki i azotu, ksylen, toluen. Zwiększyło się za to stężenie formaldehydu, choć największe zakłady nie zanotowały wzrostu emisji tego związku. W sezonie grzewczym notowano przekroczenia norm dla pyłu, co było wynikiem „niskiej” emisji z lokalnych źródeł grzewczych. Stężenia dwutlenku siarki, azotu czy pyłu w powietrzu są w Tarnowie zdecydowanie mniejsze niż np. w Krakowie, Bielsku-Białej, Rybniku czy Rzeszowie. Od kilku lat rośnie hałas w Tarnowie, zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych. Dlatego w ramach "Programu ochrony przed hałasem" opracowanego przez magistrat budowane są ekrany akustyczne, sadzona jest zieleń izolacyjna wzdłuż dróg oraz poprawiany jest stan nawierzchni. Także zmiany w organizacji ruchu mają na celu zwiększyć jego płynność, co wpływa zarówno na ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza jak i na zmniejszenie hałasu.
W 2005 r. posadzona ponad tysiąc drzew i ponad 10 tys. krzewów w pasach drogowych. Zalesiono również 1 ha wokół składowiska odpadów w Tarnowie – Krzyżu (5.800 brzóz i modrzewi). Kolejnych 100 drzewek posadzono w ramach akcji "Drzewko za butelkę".
Przybyło także 5 nowych pomników przyrody. Obecnie w Tarnowie jest 37 pomników przyrody żywej i nieożywionej, rezerwat przyrody Debrza i kilka parków. Do ciekawszych przyrodniczo terenów miasta, nie objętych ochroną, należą: kompleks "Stawów Krzyskich" wraz z przyległymi lasami i gruntami rolnymi, składowisko ZA "Czajki", dolina rzeki Białej i Dunajca, oraz lasy (Lipie, Góra św. Marcina, Soślina), starorzecze rzeki Białej oraz okolica zbiornika Kantoria.

Dobra woda w Dunajcu
Woda w Dunajcu w rejonie Tarnowa, na których znajdują się ujęcia wody są zaliczane do 2 klasy – czyli są dobrej jakości. Wody Białej i Wątoku zaliczono do IV i V klasy (niezadowalającej lub złej jakości). Rozpoczęte przez Tarnowskie Wodociągi inwestycje kanalizacyjne, sięgające daleko poza sam Tarnów, w niedługim czasie powinny się przyczynić do poprawy jakości wód zwłaszcza Wątoku i Białej.

W gospodarce odpadami zwiększył się zakres selektywnej zbiórki. Oprócz modelu podstawowego, który od lipca 2006 r. objął całe miasto systemem dwupojemnikowym, istnieją systemy uzupełniające: „dzwony”, zbiórka niepotrzebnych leków, zbiórka baterii czy butelek typu PET. Odbierane są też od mieszkańców odpady azbestowe, odpady zielone i liście.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj