Są pieniądze na zlikwidowanie prawdopodobnie największej w kraju azbestowej bomby ekologicznej w Ogrodzieńcu. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach przeznaczyła właśnie na ten cel dotację w wysokości 7 mln zł.

Stanowić to będzie 20 procent wszystkich kosztów rozbrojenia zagrożeń pozostałych po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja”. Reszta (28 mln zł) pochodzić będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie koszty realizacji najbardziej optymalnego wariantu eliminacji zagrożenia jakie stanowią zalegające na terenie gminy odpady azbestowe wyniosą ok. 35 mln zł. Określone to zostało precyzyjnie w opracowanej kompleksowej dokumentacji technicznej jaka powstała w ubiegłym roku dzięki inspiracji i ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

Produkcja wyrobów azbestowo cementowych w Ogrodzieńcu rozpoczęta została jeszcze przed II wojną światową. W okresie powojennym zakład wyprodukował 128 mln m2 produktów zawierających azbest. Pewna część azbestu, w czasie wieloletniej produkcji, została wyemitowana do atmosfery, co spowodowało zanieczyszczenie środowiska w otoczeniu zakładu włóknami azbestu. Ponadto, powstające odpady poprodukcyjne zawierające azbest (szlamy, wybrakowane elementy), trafiły na ziemne składowisko w rejonie wyrobiska górniczego WIEK. Szacuje się, że na tym nielegalnym składowisku o pow. 6 ha znajduje się dziś 200-300 tys. m3 odpadów azbestowych.

Po wstrzymaniu 12 lat temu produkcji w zakładzie na jego terenie pozostały budynki i obiekty bardzo silnie zanieczyszczone związkami azbestu, a tym samym stanowiące ogromne ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska. Z szacunkowych danych wynika, że ilość zidentyfikowanych odpadów zawierających azbest na terenie zlikwidowanego przedsiębiorstwa sięga ok. 2440 m3, co stanowi ponad trzy tysiące ton.

W ramach rozpoczętego już rozbrajania tej bomby przewidziano oczyszczenie obiektów budowlanych i terenu zakładu ze wszystkich materiałów zawierających azbest i przetransportowanie ich na składowisko odpadów niebezpiecznych, rozbiórkę 18 budowli i usunięcie powstałych odpadów oraz likwidację zagrożeń powodowanych zdeponowanymi odpadami zawierającymi azbest na 6 hektarach nielegalnego składowiska poprzez przykrycie całego terenu dwumetrową warstwą ziemi oraz wysianie odpowiedniej mieszanki traw.

Wszystkie prace powinny zostać zakończone do końca roku.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj