Prezydent Łomży zwrócił się do radnych z wnioskiem o usunięcie z porzadku obrad ostatniej w tym roku sesji (28 grudnia 2012) projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie miasta nowych zasad usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

– Proponuję przesunąć rozpatrzenie tematu na rok 2013 – mówił na sesji Mieczysław Czerniawski i dodając: „do tego czasu liczymy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie dopracowana”.

Prezydent wnioskuje, aby na sesji 28 grudnia 2012 r. nie były głosowane uchwały: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie podziału miasta na sektory w celu zorganizowania odnierania odpadów komunalnych od właścicieli niruchomości oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża.

W uzasadnieniu Czerniawski podaje, że trwają intensywne prace legislacyjne nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dopuszcza możliwości ustalania opłat z wykorzystaniem różnych metod, w tym różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz rodzaju zabudowy. „Uchwalone zmiany w ustawie stworzą prawną możliwość ponownego przeliczania stawek opłat według nowych zasad” – czytamy we wniosku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj