Komisja Europejska po raz kolejny napomina Cypr, Estonię, Niemcy i Polskę, by podjęły niezbędne środki administracyjne i ustawodawcze wprowadzające sektor lotniczy do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (ETS).

Do dnia dzisiejszego państwa te nie dokonały pełnej transpozycji przepisów o EU ETS w lotnictwie do własnego ustawodawstwa krajowego. Komisja kieruje do nich ostateczne ostrzeżenie w odpowiedzi na zalecenie europejskiej komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard.

Zgodnie z dyrektywą 2008/101/WE państwa członkowskie powinny były zakończyć transponowanie przepisów ETS dotyczących lotnictwa do prawa krajowego w terminie do 2 lutego 2010 r. Państwa członkowskie zobowiązane są niezwłocznie poinformować Komisję po przyjęciu niezbędnych środków wykonawczych.

Ponieważ Cypr, Estonia, Niemcy i Polska nie poinformowały jak dotąd Komisji o wszystkich niezbędnych środkach wykonawczych, 25 marca 2010 r. wystosowała ona do tych państw wezwanie do usunięcia uchybienia.

Komisja otrzymała od tego czasu powiadomienia o pracach ustawodawczych prowadzonych we wszystkich czterech zainteresowanych krajach, toteż Komisja kieruje właśnie do zainteresowanych ostateczne ostrzeżenie, apelując o przyspieszenie procedury podejmowania wszelkich niezbędnych środków krajowych i przypominając, że w przeciwnym razie, w myśl art. 260 ust. 3 traktatu lizbońskiego, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wystąpić o nałożenie na nie kar finansowych.

źródło: KE

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj