W województwie lubuskim zakończono działania związane z realizacją tegorocznego Programu usuwania azbestu w gminach.

Do programu w roku 2012 przystąpiło 16 gmin, które zrealizowały zadania na łączną wartość blisko 800 tys. zł., prowadzące w efekcie końcowym do usunięcia 1.139,37 Mg azbestu. Średni jednostkowy koszt unieszkodliwienia 1 Mg azbestu wyniósł 700 zł.

Program został uruchomiony w roku 2011 we współpracy WFOŚiGW w Zielonej Górze z NFOŚiGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" (w roku 2011 z dofinansowania w ramach programu skorzystało 8 gmin na łączną kwotę dotacji 172.275,29 zł. Usunięto 320,117 Mg azbestu).

W roku 2012 Gminy przystępujące do Programu mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji (50% dofinansowania stanowiła dotacja NFOŚiGW i 50% dotacja WFOŚiGW w Zielonej Górze). Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Na realizację Programu w 2013 roku WFOŚiGW zabezpieczył 4 mln zł (w tym 50% z NFOŚiGW). O dofinansowanie w ramach Programu mogą wystąpić gminy, które wykonały inwentaryzację zasobów azbestowych na terenie gminy oraz posiadają gminny program usuwania azbestu przyjęty stosowną uchwałą rady gminy.

Termin naboru wniosków upływa 30 stycznia2013 roku.

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj