Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofinansował opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. dotacją w wysokości ponad 30 tys. zł.

Aktualizacja i uchwalenie PGO – jako aktu prawa miejscowego – jest wynikiem wymogów ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, nakładającej na województwa obowiązek zaktualizowania planów gospodarki odpadami wg nowych zasad do końca czerwca 2012 r.

Prace nad aktualizacją Planu w Lubuskiem rozpoczęto w październiku 2011 r. W wyniku przeprowadzonego przetargu w listopadzie Województwo Lubuskie podpisało umowę z wykonawcą, zgodnie z którą zadanie realizowane jest w trzech etapach. Etap I – zakładający opracowanie danych wyjściowych do projektu Planu – zakończono 15 grudnia. Etap II – skoncentrowany na opracowaniu projektu Planu, prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu konsultacji społecznych – musi zakończyć się do 31 maja 2012 r., by w etapie III – z terminem granicznym 30 czerwca 2012 r. – dokument planistyczny mógł być przedłożony do uchwalenia Sejmikowi Województwa Lubuskiego.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Zgodnie z ustawą o odpadach, wojewódzki Plan gospodarki odpadami obejmie zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów, powstających na obszarze województwa lubuskiego oraz przywożonych na jego obszar, a w szczególności: odpadów komunalnych, opakowaniowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej, odpadów niebezpiecznych, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektroniczny, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje, baterie i akumulatory. W PGO dla województwa lubuskiego dokonany zostanie podział na trzy grupy odpadów: komunalne, niebezpieczne i pozostałe – w tym przemysłowe, ściekowe, opakowaniowe, przy czym przewiduje się szczegółowe odniesienia do tych rodzajów odpadów, dla których zidentyfikowano znaczące problemy.

źródło: wfosigw.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj