Marszałek województwa małopolskiego i Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ponownie zwrócili się do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację pilnych zadań w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych.

W 2010 roku Samorząd Województwa Małopolskiego otrzymał z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych kwotę w wysokości 5,6 mln zł, która stanowi około 7% faktycznych bieżących potrzeb województwa. Małopolski Zarząd Melioracji nie otrzymał od 2002 r. żadnych środków finansowych z budżetu państwa na utrzymanie pomniejszych cieków wodnych, których łączna długość w Małopolsce szacowana jest na ok. 5,5 tys. km.
 
Tegoroczna powódź, która spowodowała liczne uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych na długości ok. 280 km oraz powstanie licznych zatorów w korytach potoków (uszkodzeniu uległo 900 km rzek i potoków o znaczeniu rolniczym czyli ok. 25,5% i 58 km tzw. „cieków pozostałych” czyli ok. 1%). Skutki powodzi zmusiły Samorząd Województwa do wykonania robót konserwacyjnych w korytach cieków wodnych celem przywrócenia swobodnego przepływu wód w ramach przyznanych środków finansowych z rezerwy budżetu państwa na ten cel.
 
Katastrofalne przepływy wód w korytach rzek i potoków wymusiły konieczność ciągłej pracy pompowni melioracyjnych, a tym samym znacznie wyższe koszty eksploatacyjne na tych obiektach w stosunku do planowanych. W roku bieżącym na tą grupę wydatków zabezpieczono w planach kwotę w wysokości 1,2 mln zł, natomiast na koniec czerwca br. wydatkowano już kwotę 1,1 mln zł. Ponadto ciągła praca pompowni melioracyjnych w tym okresie spowodowała liczne awarie pomp na tych obiektach. W celu przywrócenia pełnej sprawności technicznej wszystkich pomp należy zabezpieczyć środki finansowe w wysokości około 415 tys. zł.
 
Ze względu na nadzwyczajną sytuację, Małopolski Zarząd Melioracji zwrócił się do wojewody o pilne przyznanie dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 4,012 mln zł z przeznaczeniem na:
– koszty energii elektrycznej na pompowniach melioracyjnych – 900 tys. zł,
– roboty konserwacyjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w tym na likwidację zatorów i przetamowań oraz wykoszenie porostów traw ze skarp wałów przeciwpowodziowych – 1,5 mln zł,
– wypłatę godzin nadliczbowych dla pracowników Gospodarstwa Pomocniczego – 197 tys. zł,
– naprawę agregatów pompowych – 415 tys. zł,
– roboty konserwacyjne na tzw. ciekach pozostałych – 1 mln zł.

źródło: malopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj