Konferencja „Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie” (18 czerwca) była okazją do uroczystej inauguracji działalności Mazowieckiej Agencji Energetycznej, której celem jest między innymi podejmowanie działań na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii, poszanowania energii oraz promocji regionalnego podejścia do energetyki.

Historia powstania MAE:

Z inicjatywy Rady ds. Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Mazowieckiego w dniu 14 sierpnia 2007r. na 69 posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego podjęto decyzję o rozpoczęciu działań w celu utworzenia Mazowieckiej Agencji Energetycznej (MAE), której powstanie i funkcjonowanie byłoby finansowane w ramach programu UE Inteligentna Energia dla Europy (IEE). Zasady współpracy określone zostały w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1828/76/07 z dnia 11.09.2007r.

Inspirującą rolę w powołaniu Agencji a następnie w przygotowaniu wniosku o grant miał Instytut Energietyki Odnawialnej EC BREC IEO kierowany przez prezesa Grzegorza Wiśniewskiego.

We wrześniu 2007r. został złożony do Komisji Europejskiej wniosek o grant finansowy. W czerwcu 2008r. Komisja Europejska przesłała oficjalna decyzję o akceptacji wniosku wraz z informacja dotyczącą przekazania Samorządowi Województwa Mazowieckiego grantu finansowego w wysokości 250 000 EUR skierowanego na rozwój odnawialnych źródeł energii, oraz zwrot kosztów utworzenia i funkcjonowania Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Zasady przygotowania Kontraktu dla Samorządu Województwa Mazowieckiego określone zostały w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1163/143/08 z dnia 10.06.2008r.

Dnia 11 września 2008r. Kancelaria Marszałka otrzymała z Brukseli 2 oryginalne egzemplarze Kontraktu. Kontrakt określał zasady przekazywania środków finansowych oraz zasady powołania Mazowieckie Agencji Energetycznej służącej wspieraniu rozwoju odnawialnych źródeł energii na Mazowszu. Zgodnie z jego zapisami Mazowiecka Agencja Energetyczna finansowana będzie przez pierwsze trzy lata (2008 – 2011) z grantu finansowego otrzymanego z KE.

Budżet projektu przewidziany w kontrakcie wynosi 561 670 EUR, ale jego faktyczna wysokość zostanie ustalona po zebraniu założycielskim Agencji, które odbędzie się 15.04.2009r.

Udziałowcami MAE Sp. z o. o. jest 36 podmiotów.
 

Cele MAE:

– promowanie wykorzystania lokalnych odnawialnych zasobów energii i odnawialnych źródeł energii i czystych paliw alternatywnych, w tym: biopaliw dla transportu, biopaliw stałych na cele produkcji ciepła i elektryczności, energii wiatru, energii słonecznej, energii geotermalnej i energii wodnej;
– wspieranie Województwa mazowieckiego przy opracowaniu strategii w zakresie energii odnawialnej i pomoc przy jej wdrażaniu;
– wspieranie władz lokalnych i regionalnych w planowaniu energetycznym;
– promowanie efektywnego wykorzystania energii w regionie i w przedsiębiorstwach oraz u mieszkańców;
– usługi doradcze, konsultacje i szkolenia dla zainteresowanych stron (np. władz lokalnych, MŚP, konsumentów, potencjalnych producentów itp.);
– nawiązanie i rozwój kontraktów międzynarodowych z podobnymi organizacjami w Unii Europejskiej i innych krajach dla wymiany doświadczeń, transferu know-how i nowoczesnych technologii;
– promowanie, dostarczanie i upowszechnianie informacji o odnawialnych źródłach energii i racjonalnym wykorzystaniu energii oraz udział w upowszechnianiu pozytywnych doświadczeń z realizacji projektów dotyczących efektywnego wykorzystywania energii, odnawialnych źródeł energii i czystych technologii.

źródło: zpwim.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj