Problemy gospodarki osadowej znajdują coraz szerszy wydźwięk w gronie fachowców zajmujących się problematyką oczyszczania ścieków. Na łamach literatury fachowej coraz więcej znajduje się artykułów i publikacji związanych z tą tematyką, a także nawiązanie do problemów, które stoją przed eksploratorami oczyszczalni ścieków po 1 stycznia 2013 r.

To w tym czasie zacznie obowiązywać rozporządzenie dotyczące zakazu składowania osadów ściekowych. Kryteria dopuszczania m.in. komunalnych osadów ściekowych do składowania na składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne są wyraźne – deponowanie osadów ściekowych na składowiskach będzie dozwolone tylko dla tych osadów, które m.in. zawierają mniej niż 5 % całkowitego węgla.

– W ramach prac koncepcyjnych nad stosowaniem systemu unieszkodliwiania czy zagospodarowania osadów ściekowych należy zaznaczyć za celowe przeanalizowanie możliwości wykorzystania wielu istniejących w kraju elektrowni, elektrociepłowni i cementowni do termicznego unieszkodliwiania. Rozwiązania takie pozwalają na wykorzystanie ciepła odpadowego takich instalacji co może skutkować obniżeniem kosztów paliw zużywanych do suszenia osadów – przekonuje prof. dr hab.inż. January Bień (Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Częstochowska).

Jego zdaniem najskuteczniej te rozwiązania mogą być stosowane w cementowniach ponieważ substancje mineralne mogą pozostać w klinkierze.
– Jednakże nie wolno zapomnieć o zasadniczych procesach, o których wspomniałem w wielu poprzednich publikacjach dotyczących procesów gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków, a mianowicie procesach zagęszczania, stabilizacji i odwadniania. Ponieważ to te procesy prowadzą do zmniejszenia gabarytów urządzeń w cyklu osadowym, a dalej urządzeń stosowanych w procesach termicznego unieszkodliwiania osadów. Jednocześnie z uwagi na dużą ilość zrealizowanych obiektów oczyszczalni ścieków celowym jest zastanowienia się nad możliwością budowy regionalnych centrów termicznego przekształcania osadów ściekowych stawianym kilku miastom w danym regionie. Wydaje się także koniecznym opracowanie programu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych ale tylko w takim układzie, że poprzedzone to powinno być opracowaniem wytycznych dotyczących systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych w Polsce – twierdzi prof. dr hab.inż. January Bień.

Pierwsze oczyszczalnie ścieków, które były projektowane i budowane w latach 70-tych nie uwzględniały powstawania osadów, nie wspominając o możliwych sposobach ich zagospodarowywania. Obecnie najistotniejszym elementem przeróbki osadów są procesy ich stabilizacji i odwadniania, a minione lata zaowocowały zmodernizowaniem i rozbudową funkcjonujących ciągów osadowych o instalacje suszące osady. Ma to pozwolić na osiągnięcie obowiązujących w Unii Europejskiej norm. Kierunki metod zagospodarowania osadów określone zostały w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami. Zakłada on, że osady już w 2015 r. mają być przede wszystkim unieszkodliwiane metodami termicznymi. Jednak budowa drogich instalacji do suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych jest opłacalna jedynie w dużych miastach.

Zagadnienie m.in. słonecznego suszenia osadów, ich rolniczego wykorzystania i kompostowania będzie jednym z tematów II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Metody zagospodarowania osadów ściekowych", która odbedzie się w dniach 3-4 lutego w Zielonej Górze. Uczestnicy konferencji odwiedzą Spółkę Wodno-Ściekowę „Złota Struga” w Żarach oraz do zielonogórską oczyszczalnię ścieków "Łącza" w Łężycy.

– Gospodarka osadami komunalnymi w oczyszczalniach ścieków z roku na rok staje się coraz lepsza i zmienia swój charakter. Przestały już nękać nas problemy odwadniania osadów, a uwagę koncentrujemy na ich ostateczne unieszkodliwianie. Wszyscy żyjemy nadzieją, że problemy gospodarki osadowej znajdą swe miejsce w proponowanym Programie Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych obowiązującym w całym kraju. Konferencja organizowana w Zielonej Górze  na pewno swym programem będzie nawiązywać do tej tematyki – mówi prof. dr hab.inż. January Bień.

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udziela: Paulina Pelczyk, tel.: +48 61 655 81 22, kom.: +48 784 001 825, e-mail: p.pelczyk@abrys.pl

Karta zgłoszenia oraz program konferencji do pobrania tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj