Zamieszanie wokół weryfikacji list projektów do programów operacyjnych jest na tyle duże, że resorty postanowiły wydać oficjalne oświadczenia w tej sprawie. Po stanowisku ministerstwa środowiska prezentujemy oświaczenie minister rozwoju regionalnego.

Oświadczenie minister Elżbiety Bieńkowskiej w sprawie dokonywanej weryfikacji list projektów kluczowych:

"W ostatnim czasie w mediach pojawiają się liczne opinie i komentarze dotyczące weryfikacji indykatywnych list projektów indywidualnych do programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej, przeprowadzanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z właściwymi resortami pełniącymi funkcje instytucji pośredniczących we wdrażaniu tych programów.

Jak podkreślałam w swoim poprzednim oświadczeniu (z 13.12.2007 r.), celem dokonywanej właśnie analizy jest, aby na liście projektów kluczowych znalazły się przedsięwzięcia strategiczne dla rozwoju kraju, dzięki którym nie tylko efektywnie i sprawnie wydamy przyznane nam środki, ale przede wszystkim osiągniemy cele założone w Narodowej Strategii Spójności.

Jeszcze raz chcę zaznaczyć, że decyzja dotycząca weryfikacji list projektów kluczowych nie jest wymierzona przeciwko żadnemu z polskich regionów czy potencjalnych beneficjentów. Zapewniam, że pod uwagę nie są brane ani kryteria terytorialne ani polityczne. Projekty są analizowane pod względem zgodności z dokumentami programowymi (Narodowa Strategia Spójności, programy operacyjne), z kryteriami zawartymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz możliwością wdrożenia projektów w okresie 2007-2015.

Instytucje pośredniczące przekazały do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego swoje rekomendacje dotyczące list projektów kluczowych. Obecnie propozycje te są analizowane przez ekspertów. Indykatywna lista projektów indywidualnych zostanie opublikowana z końcem stycznia wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że umieszczenie projektu na liście nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem dofinansowania, stwarza jedynie szansę na dofinansowanie. Projekty powinny przyczyniać się nie tylko do osiągnięcia zakładanych celów programów, ale również spełniać kryteria formalne i merytoryczne ustalone przez Komitety Monitorujące. Dopiero po ich spełnieniu i właściwym przygotowaniu projektu do realizacji może zostać zawarta umowa o dofinansowanie."

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj