Minister Klimatu Michal Kurtyka powołał zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

– Dotychczasowe doświadczenie z prac Zespołu potwierdzają konieczność kontynuacji jego funkcjonowania, jako organu doradczego ministra klimatu, jednak w kształcie rozszerzonym na sektor elektroenergetyczny i w sposób dostosowany do możliwości pracy zdalnej – powiedział M. Kurtyka.

Celem powołania zespołu jest zapewnienie ministrowi klimatu, jako organowi odpowiedzialnemu za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcia w realizowaniu jego zadań w tym zakresie przez podmioty, którym przepisy prawa przyznają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Jak zaznaczył Michał Kurtyka, dotychczasowe efekty prac zespołu przemawiają za celowością jego rozszerzenia również na sektor elektroenergetyczny.

– Proponowany zakres działania zespołu ma umożliwić zgromadzenie pełnych informacji o bieżącej sytuacji w systemach energetycznych, niezbędnych do podjęcia decyzji zapobiegających wystąpieniu ewentualnych zakłóceń w funkcjonowaniu tych systemów lub ich skutków – podkreślił szef resortu klimatu.

Ministerstwo Klimatu: monitorujemy sytuację w sektorach energetycznym i odpadowym

Czytaj więcej

Skomentuj