– Chcemy, aby nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) była fundamentem nowej ery rozwoju w Polsce. Będzie to także narzędzie demonopolizacji działań administracji publicznej – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas konferencji prasowej nt. ustawy o PPP przygotowanej przez resort gospodarki.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, nowa ustawa będzie impulsem prorozwojowym, który przyczyni się do większej aktywności podmiotów publicznych i prywatnych. – Jednostki samorządu terytorialnego mają ograniczone możliwości samodzielnej realizacji projektów inwestycyjnych. Formuła PPP pozwoli je uzupełnić dzięki zaangażowaniu zasobów kadrowych, organizacyjnych i finansowych partnerów prywatnych – wyjaśnił.

Nowa ustawa pomoże także zdemonopolizować działania administracji publicznej. – Realizację niektórych zadań należących do samorządów i administracji rządowej będzie można powierzać podmiotom komercyjnym, na wzór stosowanego w firmach outsourcingu. Dzięki temu administracja publiczna będzie działać sprawniej, tzn. z większą korzyścią dla obywatela i mniejszym kosztem dla państwa – powiedział wiceminister gospodarki. Firmy prywatne wspólnie z samorządami będą mogły realizować takie przedsięwzięcia jak budowa szkół, hal sportowych, spalarni śmieci, dróg, autostrad, portów morskich i lotniczych, a nawet urzędów.

Wiceszef resortu gospodarki podkreślił, że projekt ustawy o PPP wpisuje się w ideę przyznania obywatelom jak największej sfery wolności i zaufania, która przyświeca całemu „Pakietowi na rzecz przedsiębiorczości”. – Nasze analizy wykazują, że takie podejście owocuje większą liczbą inwestycji i bardziej efektywną działalnością podmiotów gospodarczych – poinformował. W związku z tym nową ustawę o PPP oparto na pięciu zasadach: swobodzie kształtowania partnerstwa między podmiotami publicznymi i prywatnymi, ochronie najważniejszych interesów publicznych, ochronie uzasadnionych interesów prywatnych, ochronie długu publicznego oraz zgodności z prawem unijnym.

Adam Szejnfeld zwrócił także uwagę, że sama ustawa o PPP powstała w duchu partnerstwa publiczno-prywatnego. – Od samego początku konsultowaliśmy zapisy ustawy z jej adresatami: z przedstawicielami administracji publicznej z jednej strony i biznesu z drugiej – powiedział. – Chcę upowszechniać taki sposób tworzenia aktów prawnych. Jestem przekonany, że prawo tworzone nie tylko dla, ale także wraz z jego adresatami, jest prawem lepszym i łatwiej jest je wprowadzać w życie – dodał.

Sekretarz stanu w MG zaprezentował zasadnicze różnice między nową ustawą a dotychczasowymi, w praktyce martwymi przepisami o PPP. Zdaniem wiceministra jest to przede wszystkim jej ramowy charakter. – Odchodzimy od szczegółowego określania zakresu i treści umowy pozostawiając te kwestie decyzji partnerów. Rezygnujemy także z przepisów „instruktażowych” i odsyłamy do obowiązującego już w Polsce prawa, szczególnie do kodeksu cywilnego – wyjaśnił. Wybór partnera PPP będzie się odbywać na podstawie prawa zamówień publicznych (formuła dialogu konkurencyjnego) lub ustawy koncesyjnej (formuła negocjacji).

W nowym projekcie zrezygnowano także ze sztywnego określania przedmiotu partnerstwa. – Nie tworzymy katalogu możliwych w tej formule przedsięwzięć. PPP może być stosowane wszędzie tam, gdzie przyniesie to korzyści dla interesu publicznego – powiedział wiceminister. Nowe przepisy eliminują także krytykowany często przez przedsiębiorców obowiązek określania ryzyka przedsięwzięcia i przeprowadzania kosztownych analiz. Ustawa umożliwi także finansowanie przedsięwzięć PPP ze środków Unii Europejskiej.

Złagodzone zostały także kryteria oceny projektów PPP przez Ministra Finansów. – Jego akceptacji będą wymagać inwestycje o wartości powyżej 20 mln zł. Skracamy także czas na wydanie opinii z 60 dni do 6 tygodni – poinformował Szejnfeld. Ponadto resort finansów nie będzie oceniać przedsięwzięcia pod kątem merytorycznym, a jedynie z punktu widzenia interesu długu publicznego.

Grupa uzgodnieniowa pod przewodnictwem Szejnfelda zakończyła prace nad projektem ustawy 27 czerwca br. Trzy dni później został on skierowany do uzgodnień międzyresortowych. – Chcemy, żeby nowa ustawa weszła w życie jeszcze w tym roku, tak aby samorządy mogły uwzględnić projekty PPP w swoich budżetach na 2009 r. – powiedział na zakończenie wiceminister Szejnfeld.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj