W zeszły czwartek ministrowie środowiska państw UE spotkali się na posiedzeniu Rady UE w Luksemburgu. Podczas obrad osiągnięte zostało porozumienie polityczne w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych.

Celem tego aktu prawnego jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową oraz ich kontroli. Dyrektywa wprowadza również nowe standardy w zakresie emisji określonych zanieczyszczeń do powietrza. 

Odbyła się także debata dotycząca dalszych prac nad stanowiskiem UE w sprawie kompleksowego porozumienia w zakresie klimatu po 2012 roku. Ponadto Rada przyjęła konkluzje dotyczące śródokresowej oceny wykonania unijnego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej,  kierunku strategii UE w sprawie gatunków inwazyjnych oraz Zielnej Księgi w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej.

Podczas obrad ministrów środowiska krajów członkowskich UE Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki poparł inicjatywę Austrii zmierzającą do zmiany zasad autoryzacji produktów genetycznie zmodyfikowanych.

Ministrowie zapoznali się również z przedstawioną przez prezydencję UE  informacją na temat stanu prac nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ramy ochrony gleb przedstawionych przez prezydencję UE.

źróło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj