Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina najważniejsze informacje związane z prowadzeniem ewidencji odpadów na przełomie 2021 i 2022 r.

Wśród zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. w ramach BDO trzeba odnotować kilka poważniejszych zmian w obrębie kart ewidencji odpadów (KEO) oraz kart przekazania odpadów (KPO)

Zmiany na kartach ewidencji odpadów (KEO)

  • od 31.12.2021 r. nie ma już możliwości tworzenia kart ewidencji odpadów na 2021 r., po tej dacie użytkownik może utworzyć jedynie karty ewidencji na 2022 r.,
  • po 31.12.2021 r. system umożliwił dokonywanie wpisów w kartach ewidencji odpadów utworzonych do końca 2021 r.,
  • system nie będzie automatycznie tworzył kart ewidencji na 2022 r.,
  • użytkownik tworząc nową kartę ewidencji odpadów na 2022 r. samodzielnie wprowadza stan magazynowy na 1 stycznia,
  • karta przekazania odpadów (KPO), która została zatwierdzona jeszcze w 2021 r. przez przekazującego i potwierdzona już w 2022 r. przez przejmującego odpady powinna zostać zaewidencjonowana w przypadku pierwszego z ww. podmiotów na KEO prowadzonym za 2021 r. (w zakładce „Przekazane”), natomiast w przypadku podmiotu przejmującego odpady po nowym roku, na nowej KEO prowadzonej za 2022 r. (w zakładce „Przyjęte”).

Zmiany dotyczące kart przekazania odpadów (KPO) 

  • dla karty przekazania odpadów zatwierdzonej w 2021 r., potwierdzenie przejęcia oraz potwierdzenie wykonania transportu będzie można wykonać w 2022 r.,
  • w roku 2021 będzie można utworzyć kartę przekazania odpadów z terminem rozpoczęcia transportu w roku 2022 (obowiązuje zasada planowana na 30 dni do przodu).

zede wszystkim prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów będzie wymagało podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w wyniku ww. procesów. Takie informacje będą musiały być podawane zarówno na kartach ewidencji odpadów (KEO), jak również na kartach ewidencji odpadów komunalnych (KEOK).

Obowiązki przedsiębiorców na przełomie roku

1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów (np. dodany zostaje pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach).

W związku z powyższym, w zakładce “Przetwarzane”, w formularzu tabeli prezentującym listę wpisów na KEO lub KEOK, zostaną dodane nowe rubryki tj. „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”.

Po zaznaczeniu pola “Odpady objęte procesem R” system aktywuje sekcję “Utrata statusu odpadów”, a nagłówek sekcji będzie zawierał dwie możliwości oznaczenia – TAK lub NIE. W przypadku zaznaczenia przez użytkownika opcji TAK system rozwinie dodatkowo sekcję „Powstałe produkty i materiały”, w której możliwe będzie dodanie informacji o masie wraz z opisem rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przetworzenia odpadów.

Jednocześnie zespół BDO wyjaśnia, że rodzaj powstałych produktów i materiałów będzie należało określić w sposób ogólny (bez konieczności odwołania się do cech produktu czy materiału, pozwalających na jego odróżnienie od pozostałych podobnych produktów na rynku). Przykładami takich produktów i materiałów mogą być: palety, recyklat/regranulat, jednorazowe naczynia, kruszywo, prekompost, nawóz do roślin.

Z początkiem roku 2022 w module ewidencji odpadów działającym w ramach systemu BDO zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w ww. kartach.

Szkolenie z BDO 11 stycznia 2022 r. 

Więcej informacji o noworocznych zmianach w BDO poznać będzie można podczas najbliższego szkolenia online “Zasady postępowania z odpadami – obowiązki wytwórcy odpadów”, które Abrys organizuje w dniu 11 stycznia 2022 r. w godzinach 9-13.

Informacje dotyczące szkolenia znaleźć można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj