„Modernizacja układu odpylania kotłów WR-5 i WLM-5 w Ciepłowni Miejskiej PEC Choszczno” to tytuł projektu o wartości ponad 900 tysięcy złotych, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wicemarszałkowie województwa Andrzej Jakubowski i Wojciech Drożdż, wspólnie z prezesem spółki z Choszczna – Edwardem Kaszakiem – podpisali 27 kwietnia umowę o dofinansowanie inwestycji; dofinansowanie sięgnęło 60% i wyniosło 450 345,55 złotych.

Inwestorem i wnioskodawcą projektu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie.

Umowa o dofinansowanie pozwoli na przebudowę układu odpylania dwóch kotłów znajdujących się w PEC w Choszcznie. Instalacja odpylania w obecnym stanie nie spełnia restrykcyjnych wymagań w zakresie emisji pyłów. Poprzez realizację projektu zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania charakteryzujące się długą żywotnością techniczną oraz relatywnie niskimi kosztami eksploatacyjnymi urządzeń.

Podstawowym celem przyświecającym autorom projektu jest minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Realizacja przedsięwzięcia przyniesie korzyści zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i ekologicznym w tym m.in. podniesienie standardu usług komunalnych świadczonych dla mieszkańców miasta, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa jakości powietrza w Choszcznie. Budowa nowej instalacji odpylania spalin pozwoli obniżyć emisje pyłów poniżej 100 mg/Nm3, dzięki czemu dwa kotły: WR-5 K1 i WLM-5 K2 będą spełniały unijne normy w zakresie ochrony środowiska.

Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2011 r., natomiast zakończenie planowane jest na grudzień 2012 r.

Projekt jest realizowany w ramach priorytetowej Osi 4. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.4  Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

źródło: wzp.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj