Kolejne gminy korzystają z dofinansowania WFOŚiGW w Katowicach na realizację programów ograniczania niskiej emisji. Tym razem Zarząd Funduszu zdecydował o udzieleniu pożyczki na ten cel do kwoty 360 tys. zł Gminie Krzyżanowice.

Zadanie przewiduje likwidację do końca 2010 roku przestarzałych źródeł ciepła opalanych węglem na nowoczesne, proekologiczne kotły. Dzięki temu zmniejszona zostanie znacznie emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych pyłu rocznie o 7 ton, dwutlenku siarki o 2 tony i tlenków węgla o ponad 5 ton, a roczne koszty zakupu węgla dla potrzeb ogrzewania pojedynczego budynku ulegną zmniejszeniu o ponad tysiąc zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2002 roku jako pierwszy w kraju rozpoczął wdrażanie tzw. obszarowych programów ograniczenia niskiej emisji. W ramach tego działania gminy z województwa śląskiego, po opracowaniu i zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy programu ograniczenia niskiej emisji, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu z przeznaczeniem na termomodernizację jednorodzinnych domów mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych. Uzyskane w ten sposób środki są przekazywane poszczególnym mieszkańcom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w programie oraz spełniają wymogi formalne Z tej możliwości wymiany przestarzałych kotłów skorzystało już ponad 60 gmin. Katowicki Fundusz udzielił na ten cel dofinansowania w kwocie ponad 130 mln zł. Dzięki temu udało się zmodernizować 13 tys. lokalnych kotłowni w jednorodzinnych domach mieszkalnych w gminach województwa śląskiego.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj