1 / 6

Dobiega końca, warta blisko 20 mln zł, modernizacja oczyszczalni ścieków w Stegnie w woj. pomorskim. Do końca roku obiekt zwiększy przepustowość i zostanie dostosowany do unijnych standardów, dzięki czemu znacznie poprawi się jakość wód Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” w Stegnie jest na końcowym etapie realizacji zadań inwestycyjnych, których głównym celem było doprowadzenie do zniwelowania niedoborów systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na Żuławach i Mierzei Wiślanej, związanych głównie z przebudową oczyszczalni ścieków w Stegnie i dostosowania jej do unijnych standardów zgodnie z dyrektywą ściekową 91/271/EWG.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie” pochłonęło blisko 20 mln zł brutto. Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja”, będące beneficjentem projektu, otrzymało na jego realizację ok. 10,9 mln zł dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty przedsiębiorstwo pokryło ze środków własnych przy wsparciu pożyczką z WFOŚiGW w Gdańsku.

Głównym celem projektu było zwiększenie przepustowości oczyszczalni z Qdśr = 4500 m3/d do Qdśr = 5500 m3/d. Dzięki temu wyeliminowane zostały okresowe przekroczenia jakości ścieków oczyszczonych (odprowadzanych poprzez rzekę Wisłę Królewiecką do Zalewu Wiślanego), pojawiające się w sezonie letnim, kiedy to na terenie Mierzei Wiślanej przebywa ok. 50 000 wczasowiczów. Inwestycja objęła m.in. modernizację i rozbudowę części mechanicznej oczyszczalni, układu odwadniania osadów, składowiska osadu odwodnionego, budynku technicznego, części technologicznej oczyszczalni, pompowni głównej oraz lokalnego ujęcia wód technologicznych. Ponadto miał miejsce remont dróg, chodników i zieleni (trawników), wymiana ogrodzenia i montaż bram, budowa stanowiska zrzutu ścieków dla autobusów, wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych i AKPIA oraz budowa systemu telewizji przemysłowej. Projekt realizowany był przez firmę Hydrobudowa Gdańsk, która z przyczyn obiektywnych w pierwszej połowie 2015 r. ogłosiła upadłość. Kontynuację robót przejęła firma Biogradex Elbąg. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na koniec 2015 r. a rozliczenia projektu do 31 marca 2016 r.

Dodatkowo projekt po rozszerzeniu obejmował zadania związane z modernizacją obiektów i sieci kanalizacyjnej, takie jak: modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jantar – Mikoszewo, modernizacja systemu odbioru ścieków w ulicy Ogrodowej i ulicy Morskiej w Stegnie poprzez przebudowę układu z podciśnieniowego na tłoczny, modernizacja pompowni próżniowo-tłocznej PS – 3a w Stegnie na ulicy Lipowej w zakresie wymiany urządzeń na energooszczędne i o większej sprawności.

Obecnie proces inwestycyjny jest na ukończeniu. Jego zakończenie doprowadzi do zwiększenia przepustowości oczyszczalni oraz wypełnienia standardów i norm określonych w aktach prawnych Unii Europejskiej, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gmin Stegna i Sztutowo, poprzez poprawę jakości środowiska naturalnego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj