Wymieranie gatunków zwierząt i roślin postępuje w coraz szybszym tempie i jest tysiąc razy szybsze niż naturalne. Europejscy ministrowie ds. środowiska przygotowują się do globalnego szczytu, który przesądzi o przyszłości światowej ochrony bioróżnorodności.

Z inicjatywy Prezydencji duńskiej oraz Komisji Europejskiej dziś w Brukseli odbyło się nieformalne spotkanie ministrów środowiska. Dotyczyło tego, jak skutecznie uruchamiać środki potrzebne, by chronić różnorodność biologiczną na poziomie globalnym. Spotkanie było przygotowaniem do wypracowania formalnego stanowiska UE, które będzie przyjęte w czerwcu przez Radę ministrów środowiska, w ramach przygotowań do dalszych negocjacji na poziomie ogólnoświatowym..

Podczas spotkania ministrowie dyskutowali m.in. o najważniejszych dla UE celach do osiągnięcia podczas kolejnej rundy negocjacji, warunkach ich przyjęcia, a także roli innowacyjnych mechanizmów finansowania różnorodności biologicznej. Wobec dużych potrzeb i oczekiwań ze strony krajów rozwijających się, ministrowie musieli uwzględnić jednocześnie problemy wynikające z obecnej sytuacji gospodarczo-finansowej krajów rozwiniętych.

– Szacuje się, że tempo wymierania gatunków spowodowane działalnością człowieka jest tysiąckrotnie szybsze niż tempo „naturalne”. Europa jest liderem ochrony bioróżnorodności. Tylko w Europie zwiększa się powierzchnia lasów. Naszymi pozytywnymi doświadczeniami chcemy dzielić się z innymi. Wyzwaniem dla negocjacji przyszłej polityki ochrony bioróżnorodności na świecie jest określenie jak skutecznie uruchomić finansowanie i inne niezbędne środki, żeby powstrzymać galopujące tempo strat w środowisku. Polska aktywnie wspiera te negocjacje, liczę na przyjęcie ambitnego stanowiska europejskich ministrów środowiska w czerwcu w Brukseli – podsumował rozmowy minister środowiska Marcin Korolec.

Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej określa, że kraje wysoko rozwinięte zapewnią środki finansowe umożliwiające krajom rozwijającym się całkowite pokrycie uzgodnionych kosztów wynikających z wdrażania postanowień tego strategicznego, globalnego dokumentu. W celu realizacji tego zobowiązania został ustanowiony specjalny mechanizm finansowy (Global Environmental Facility). Do tej pory nie udało się na poziomie globalnym zatrzymać utraty różnorodności biologicznej. Utrata różnorodności biologicznej na świecie nadal postępuje, przejawia się na przykład w zmniejszaniu powierzchni lasów oraz obszarów wodno-błotnych, zamieraniu raf koralowych, wymieraniu gatunków zwierząt i roślin. Powoduje to utratę wielu istotnych dla życia i dobrobytu człowieka „usług” ekosystemowych, jak np. utrzymywanie odpowiedniej ilości i jakości zasobów wodnych, dostarczanie pożywienia, odzieży, składników do produkcji leków i kosmetyków. Dlatego kraje – strony Konwencji w 2010 r. zobowiązały się do znacznego zwiększenia na rzecz różnorodności biologicznej środków finansowych, kadrowych i technicznych ze wszystkich źródeł oraz przyjęły Plan Strategiczny, określający kierunki dalszych koniecznych działań.

Kolejne spotkanie krajów, które są sygnatariuszami stron Konwencji, odbędzie się w październiku 2012 r w Indiach.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj