Stan techniczny urządzeń zabawowych i ogrodzeń oraz czystość piaskownic i terenów placów zabaw były przedmiotem kontroli prowadzonej przez straż miejską w Zabrzu w ramach akcji „Bezpieczne i czyste place zabaw 2007”. Jej celem było zapewnienie bezpiecznego wypoczynku i rekreacji dzieciom i młodzieży na obiektach zabawowych, zapobieżenie nieszczęśliwym wypadkom związanym z użytkowaniem wadliwych lub uszkodzonych urządzeń oraz egzekwowanie obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, na których znajdują się kompleksy zabawowe. Od 7 maja do 9 lipca br. patrole straży przeprowadziły inspekcję 115 takich obiektów. W wyniku kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości. Dotyczyły one m.in. niekompletnych lub zagrażających bezpieczeństwu urządzeń zabawowych (w 30 przypadkach), braku koszy na śmieci na terenie placów zabaw (w siedmiu), popsutych ławek (w pięciu) oraz zanieczyszczenia całego kompleksu (w trzech). Ponadto w siedmiu piaskownicach w ustawowo wymaganym terminie nie został wymieniony piasek (zarządcy nieruchomości zostali pouczeni, zaś w jednym przypadku nałożono mandat karny w wysokości 50 zł). Jeśli kontrola wykazała, że na placu zabaw znajdują się miejsca niebezpieczne, zastosowane zostały sankcje karne, zaś w przypadku usterek technicznych wydano polecenia jak najszybszej ich naprawy lub demontażu urządzeń.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj