Ponad osiem tysięcy osób z obszaru całej Polski wzięło udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Od października 2006 r. do końca grudnia 2007 r. trwały szkolenia  poświęcone wdrażaniu Funduszu Spójności w ochronie środowiska.

Był to największy program szkoleniowy w historii nie tylko Narodowego Funduszu, ale wszystkich instytucji zaangażowanych w sprawną, terminową i efektywną realizację projektów wykonywanych i przygotowywanych do realizacji w sektorze ochrony środowiska. Szkolenia finansowane były ze środków publicznych: krajowych (NFOŚiGW) oraz unijnych: z Funduszu Spójności w ramach projektu „Pomoc techniczna dla sektora środowiska” na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013.

„Stara” i „nowa” perspektywa finansowa

W 2007 roku zakończyły się dwa cykle szkoleniowe: „instytucjonalny” przeznaczony dla pracowników instytucji zaangażowanych  we wdrażanie, instytucji pośredniczących we wdrażaniu funduszy unijnych i dla beneficjentów oraz drugi, obejmujący konferencje i szkolenia organizowane w ramach promocji Funduszu Spójności. Wykonawcami projektu w pierwszej części byli najwyższej klasy eksperci posiadający nie tylko wysokie kwalifikacje, bogate doświadczenie w tym zakresie, lecz także dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym. Wysoki poziom merytoryczny konferencji i szkoleń w ramach promocji Funduszu Spójności to już zasługa ekspertów Narodowego Funduszu wspomaganych pomocą logistyczną przez firmę zewnętrzną wybraną w drodze przetargu. Oba przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków Memorandum 013 to największa w historii Narodowego Funduszu operacja logistyczna. Celem szkoleń „dla instytucji” było podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dokładne zapoznanie z wymogami okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2007-2013, wytycznymi instytucji zaangażowanych w proces wdrażania Funduszu Spójności oraz przepisami prawa polskiego. Cykl związany z promocją Funduszu Spójności obejmował także szkolenia i konferencje dotyczące „starej” perspektywy finansowej Unii Europejskiej i miał na celu przyspieszenie realizacji 88 projektów w ochronie środowiska koordynowanych przez Narodowy Fundusz.

Dwa cykle szkoleniowe

Program szkoleniowy Narodowego Funduszu, realizowany z Memorandum 013, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W pierwszym cyklu szkoleniowym „dla instytucji” frekwencja w roku 2007 wyniosła 95,68%. Ogółem w 34 szkoleniach jednostkowych, przeprowadzonych w 72 turach, w ciągu 182 dni szkoleniowych – wzięło udział 5 224 uczestników z całej Polski. Średnia ocen wystawionych przez uczestników szkoleń, wynosząca 4,2 (w pięciostopniowej skali) – dowodzą, iż przyznane środki zostały wydatkowane przez Narodowy Fundusz z należytą starannością i efektywnie.

W drugim cyklu szkoleniowym, który rozpoczął się jesienią 2006 r. i trwał do listopada 2007 r. w ramach promocji Funduszu Spójności, odbyło się 20 konferencji jedno- i dwudniowych, które objęły wszystkie województwa w Polsce. W konferencjach wzięło udział 2 966 zarejestrowanych uczestników. Konferencje „promocyjne” odbywały się m.in. w: Jaśle, Kielcach, Jedlni Letnisko k. Radomia, Warszawie, Sękocinie Starym, Katowicach, Cedzynie, Jachrance, Białowieży, Rykach, Toruniu, Płotkach k. Piły. Ostatnie szkolenie w tym cyklu ”Przygotowanie realizacji przedsięwzięć Funduszu Spójności, trudności i sukcesy” oraz Konferencja „Przygotowanie projektów finansowanych z Funduszu Spójności w latach 2007-2013” towarzyszyły listopadowym Międzynarodowym Targom Ekologicznym POLEKO w Poznaniu.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj