Dziesięć milionów złotych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na bezzwrotną pomoc ofiarom powodzi. W pierwszej kolejności fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie akcji ratowniczych, a następnie na odbudowę infrastruktury chroniącej środowisko.

Szczególny nacisk zostanie położony na odbudowę urządzeń hydrotechnicznych, ale także na remonty oczyszczalni ścieków, zalanych kotłowni czy uszkodzonych sieci kanalizacyjnych.

Aby pomoc była skuteczna, NFOŚiGW współpracować będzie w tym zakresie z funduszami wojewódzkimi oraz administracją lokalną województw dotkniętych powodzią. Zakres pomocy będzie uzależniony od skali zniszczeń.

Narodowy Fundusz już dzisiaj jest gotowy do wsparcia finansowego przedsięwzięć mogących pomóc mieszkańcom zalanych i podtopionych regionów w szybszym powrocie do normalnej egzystencji. Zarząd NFOŚiGW podjął w tej sprawie stosowną uchwałę, przygotowano doświadczonych ekspertów do pomocy w sprawnym pozyskiwaniu funduszy. Zakres realizowanej pomocy oraz jej charakter określone zostały w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.

Nie jest to pierwszy przypadek wsparcia ofiar żywiołów przez NFOŚiGW. Ubiegłorocznych powodzian z Małopolski i Podkarpacia fundusz wsparł kwotą 2.8 mln zł, wspomógł także akcję usuwania skutków wichur i nawałnic z sierpnia 2008 roku kwotą 9 mln zł. Podczas największych powodzi, które nawiedziły Polskę w 1997 (powódź tysiąclecia) i w 2002 roku, na pomoc powodzianom NFOŚiGW wyasygnował łącznie ponad 320 milionów złotych. Pieniądze te wydatkowano zarówno na usuwanie skutków powodzi jak i na przedsięwzięcia zapobiegające powodziom w przyszłości.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj