Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie instytucją wdrażającą III oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przejmując te obowiązki od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zakresem wdrażania III osi priorytetowej (Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska) objęte są trzy działania:

3.1. retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
3.2. zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
3.3. monitoring środowiska.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest największym, z punktu widzenia dostępnych środków, Programem Operacyjnym w Unii Europejskiej. Na jego realizację w latach 2007-2013 zostanie przeznaczone ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,8 mld euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21,5 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6,3 mld euro. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie III priorytetu przedstawia się następująco:

Wkład Wspólnoty –    556,8 mln euro
Wkład krajowy –           98,2 mln euro
Ogółem –                    655,0 mln euro

W strukturze organizacyjnej Biura NFOŚiGW wyodrębniono już Departament III Osi Priorytetowej, który będzie się zajmował obsługą wniosków i projektów zgłaszanych do sfinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zgodnie z harmonogramem instytucji zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – pierwszy nabór wniosków w III osi priorytetowej planowany jest na II kwartał br. Integralną częścią PO Infrastruktura i Środowisko jest Lista projektów indywidualnych ogłoszona przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 lutego 2008 r., na której umieszczono osiem projektów należących do III Osi priorytetowej. Wykaz ma charakter wyłącznie indykatywny i nie przesądza o wsparciu umieszczonych w nim inwestycji.

Narodowy Fundusz jest największą instytucją wdrażającą priorytety PO Infrastruktura i Środowisko w kraju (obok Centrum Unijnych Projektów Transportowych), której powierzono wdrażanie rekordowej ilości priorytetów i działań PO IiŚ i obarczono odpowiedzialnością za efektywne wykorzystanie ponad 4.941 mln euro w latach 2007-2013.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj