Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza wsparcie finansowe dla projektów, które w tym roku będą ubiegać się  o unijne dofinansowanie w ramach programu LIFE.

Pieniądze z Brukseli

Komisja Europejska ogłosiła wstępny termin naboru wniosków do programu LIFE w 2015 roku. Wnioski można składać w okresie od 1 czerwca do 15 września 2015 roku. To już drugi nabór w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W roku ubiegłym z Polski zgłoszonych zostało  57 projektów, które obecnie są rozpatrywane przez KE.

Program LIFE w nowej perspektywie został poszerzony o tematykę klimatyczną i obecnie składa się z 2 podprogramów. Są to „Działania na rzecz Środowiska” oraz „Działania na rzecz Klimatu”.

Łączny budżet Programu wynosi 3,4 mld Euro, z tego 75% środków przypadnie na podprogram środowiskowy, a 25% na klimatyczny. Wśród polskich projektów LIFE dotychczas dominowały projekty z obszaru „Przyroda i różnorodność biologiczna”. – Dlatego  zachęcamy polskich inwestorów, by w tej perspektywie finansowej szukali szans dla projektów w nowych obszarach programu – zaproponowała na konferencji prasowej Dorota Zawadzka-Stępniak, z-ca prezesa zarządu NFOŚiGW. Ważną cechą tych projektów jest ich innowacyjny charakter (projekty demonstracyjne i projekty pilotażowe). Oferta finansowa Komisji Europejskiej  zawiera dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych na poszczególne projekty. Do dotacji KE nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Wsparcie z Warszawy

NFOŚiGW nadal będzie kontynuował wsparcie finansowe  Programu LIFE, w oparciu o program priorytetowy „Współfinansowanie programu LIFE”. Łącząc środki unijne z krajowymi – zaoferowanymi przez NFOŚiGW, można uzyskać nawet  do 95% dotacji na projekt,  który wygra rywalizację w Brukseli.

14 kwietnia br. Fundusz ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych w terminie od 1 czerwca 2015 r., z ostatecznym terminem składania wniosków do 22 czerwca 2015 r.

Intensywność dofinansowania projektów uzależniona jest m.in. od formy prawnej podmiotu składającego wniosek i zakresu tematycznego i wynosić będzie do 15% lub do 30% kosztów kwalifikowanych projektów. W przypadku państwowych jednostek budżetowych wynieść może nawet do 40%. Zasady składania wniosków są bardzo podobne do tych w roku 2014. Nowością w porównaniu z naborem zeszłorocznym jest składanie wniosków przez generator wniosków, dostępny na odpowiedniej stronie internetowej  NFOŚiGW.

O konferencji “Dzień informacyjny LIFE 2015”

14 kwietnia br. w warszawskiej siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbył się “Dzień informacyjny LIFE 2015”. Była to okazja do zdobycia wiedzy dotyczącej pozyskiwania funduszy z programu LIFE oraz aplikowania o środki na projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Podczas dnia informacyjnego zostały zaprezentowane założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz jego współfinansowania przez NFOŚiGW. Dodatkowo uczestnicy konferencji mogli poznać doświadczenia wcześniejszych wnioskodawców oraz ich działania realizowane w ramach projektów finansowanych z programów LIFE i LIFE+.

Dzień Informacyjny LIFE 2015 służy wymianie doświadczeń między beneficjentami LIFE, a także zaprezentowaniu potencjalnym wnioskodawcom dotychczas zrealizowanych działań. Spotkanie było organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz ósmy.

Oferta programu LIFE jest tak atrakcyjna, że trudno dziwić się ogromnemu zainteresowaniu konferencją.

Wzięło w niej udział blisko trzystu przedstawicieli firm, organizacji i podmiotów z całego kraju. Liczą oni na realizację projektów przyrodniczych, edukacyjnych, informacyjnych i innowacyjnych. Dodatkowo Bruksela ogłosiła cztery nowe grupy projektów. Polscy inwestorzy mają na swoim koncie sporo sukcesów – dzisiaj  ich  pomysły skutecznie rywalizują  z projektami z całej Europy. Dlatego na stoiskach wystawienniczych zaprezentowano 25 projektów wdrażanych przez dotychczasowych beneficjentów programu LIFE+. To była dobra okazja , aby lepiej poznać program LIFE  i przygotować się do aplikowania o środki tego programu w najbliższych naborach.

NFOŚiGW zapowiedział organizację kolejnych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców programu LIFE. Ich terminy oraz zakres tematyczny będą opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW.

Polska wykorzystała ponad 91% swojej alokacji w programie LIFE+

NFOŚiGW włączył się we wdrażanie Instrumentu Finansowego LIFE+  w 2008 r. Od tej pory Polska wykorzystała ponad 91,4% swojej alokacji. To ponad 88 mln euro. Dzięki funduszom pozyskanym z KE oraz współfinansowaniu NFOŚiGW, w kraju przeznaczono na ochronę środowiska łącznie ok. 619 mln zł, realizując 64 przedsięwzięcia. Tylko w 2013 roku  Polska w tym obszarze wykorzystała 14,64 mln euro. Warto zaznaczyć, że to był ostatni rok funkcjonowania programu LIFE+. Wówczas polskie wnioski wyróżniały się na tle aplikacji europejskich. Jeden z wniosków I komponentu, złożony przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Województwa Świętokrzyskiego (tytuł projektu: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”) zajął 5. miejsce wśród 79 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów „przyrodniczych”. 10% wszystkich wniosków zaakceptowanych przez KE w Podprogramie Przyroda pochodziło z Polski.

Rok później (2014 r.) zorganizowany nabór wniosków otworzył nową perspektywę finansową Programu na rzecz środowiska i klimatu LIFE na lata  2014-2020. Do Komisji Europejskiej złożono 57 wniosków na dofinansowanie polskich przedsięwzięć. Obecnie NFOŚiGW pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE w nowej perspektywie finansowej. Wzorem lat poprzednich, przedsięwzięcia realizowane przez beneficjentów z Polski, oprócz dofinansowania ze środków LIFE, będą mogły uzyskać także dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące ze środków NFOŚiGW.

O programie LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020 – jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. NFOŚiGW od 2008 r. pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców, proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów.

Czytaj więcej

Skomentuj