Osiem projektów środowiskowych, w tym dotyczący ochrony torfowisk w Polsce, ma otrzymać dofinansowanie z programu LIFE w łącznej wysokości ok. 43,7 mln euro – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

NFOŚiGW przekazał informację na temat wyników ubiegłorocznego naboru do programu LIFE, który – jak podkreślono – był najlepszy w dotychczasowej historii tego programu w Polsce.

“Uzyskaliśmy deklarację dofinansowania ośmiu projektów – w tym dwóch strategicznych, łączna wnioskowana kwota dofinansowania LIFE to ok. 43,7 mln euro, co stanowi ponad połowę sumy pozyskanej przez Polskę w całej perspektywie finansowej 2014-2020 (ok. 80,5 mln euro)” – przekazał Fundusz.

Impuls dla rozwoju zielonej gospodarki

Cytowana w komunikacie minister klimatu Anna Moskwa podkreśliła, że program LIFE daje impuls dla rozwoju zielonej gospodarki.

– Dzięki LIFE można nie tylko w praktyce wykorzystać osiągnięcia naukowe na rzecz ochrony klimatu, czy przetestować innowacyjne rozwiązania w obszarze GOZ, ochrony powietrza, wody i gleby, ale także zdobyć pierwsze doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz promocji ekoinnowacji na rynku unijnym. Dlatego tym bardziej cieszy mnie rekordowy poziom absorbcji środków z programu. Wierzę, że pomogą one budować naszą przewagę konkurencyjną w oparciu o tak pożądane zielone inwestycje i innowacje – wskazała Moskwa.

Wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek dodał, że pozyskanie blisko 44 mln euro finansowania powinno zachęcić kolejne polskie podmioty do odważnego sięgania po to źródło finansowania przedsięwzięć proekologicznych.

– W ramach programu można realizować projekty multidyscyplinarne – o bardzo szerokim zakresie tematycznym, wykorzystując potencjał współpracy podmiotów o różnych kompetencjach. Co szczególnie ważne podczas kooperacji podmioty z poszczególnych regionów, ich konsorcja mogą w projektach LIFE korzystać z dodatkowego wsparcia merytorycznego i finansowego NFOŚiGW, które uzupełnia bezzwrotne dofinansowanie KE do poziomu 95 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – wyjaśnił Mazurek.

Ochrona torfowisk w Polsce

Jednym ze strategicznych projektów z deklaracją wsparcia z LIFE jest ten dotyczący ochrony torfowisk w Polsce; ma on być realizowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej we współpracy z GDOŚ. Drugi strategiczny projekt to wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, który będzie realizowany przez województwo wielkopolskie. Dofinansowanie tych projektów to odpowiednio 10,8 i 20,5 mln euro.

Fundusz wyjaśnił, że w podprogramie “Przyroda i różnorodność biologiczna” dofinansowanie uzyskały dwa polskie wnioski: Ministerstwa Obrony Narodowej (drugi projekt LIFE MON) “Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000” oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (Beneficjent trzeciego projektu LIFE) “Odtworzenie populacji ptaków siewkowych podmokłych łąk w Polsce poprzez tworzenie dużych ostoi”.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia

Także w podprogramie “Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” dofinansowanie uzyskały dwa polskie wnioski. Pierwszy został złożony przez Politechnikę Łódzką (pierwszy projekt LIFE) i dotyczy kompleksowego podnoszenia świadomości i zmiany zachowań społecznych na rzecz miasta wolnego od rtęci”. Drugi projekt realizowany będzie przez Investeko (trzeci projekt LIFE tej firmy) i dotyczyć będzie zagospodarowania zmieszanych twardych odpadów tworzyw sztucznych przy zastosowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

NFOŚiGW poinformował, że w podprogramie “Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do nich” zaakceptowano jeden wniosek z Polski złożony przez MGGP Aero. Chodzi o wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu.

Przejście na czystą energię

W podprogramie “Przejście na czystą energię (CET)” wsparcie otrzyma projekt realizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE), dotyczący opracowania i wdrożenia strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy w sektorze budowlanym. KAPE ponadto została współbeneficjentem sześciu innych wniosków zagranicznych zaakceptowanych w podprogramie CET.

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej, w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

Czytaj więcej

Skomentuj