Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji stosowało niezgodne z prawem postanowienia – uznała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka zobowiązała się do zmiany niedozwolonych praktyk.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otmuchowie prowadzi działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Otmuchów. UOKiK zakwestionował postanowienia zawarte we wzorcu umowy stosowanym przez spółkę.

Przedsiębiorca m.in. zastrzegał sobie możliwość odcięcia dostawy wody i wypowiedzenia umowy w przypadku „niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Odbiorcę”. Zgodnie z prawem takie wypowiedzenie może nastąpić tylko w ściśle określonych wypadkach. Użyte sformułowanie rozszerzało tę możliwość na inne okoliczności, także przy nieznacznym uchybieniu w wykonywaniu umowy.

Spółka zobowiązała się do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk. Prezes UOKiK nałożyła na nią obowiązek wykonania zobowiązania oraz złożenia sprawozdania o stopniu jego realizacji. Decyzja  jest ostateczna.

Zgodnie z prawem, w przypadku niewykonania obowiązku nałożonego prawomocną decyzją UOKiK, przedsiębiorca może zostać ukarany karą pieniężną do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj