Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 25 lipca br. wyniki kontroli funkcjonowania 12 parków narodowych w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów przyrody w latach 2002 – 2005. 

Izba pozytywnie oceniła działania parków narodowych, zmierzające do zapewnienia właściwej ochrony zasobów przyrody, stwierdzając jednocześnie występowanie istotnych przeszkód natury prawnej i organizacyjnej w wykonywaniu powierzonych im zadań. Kontrolowane parki narodowe, uwzględniając przyjęte przez Polskę ustalenia Konwencji o różnorodności biologicznej, zawartej w Rio de Janeiro w 1992 r. , starały się zapewnić zrównoważone użytkowanie obszarów objętych ochroną.

Środki będące w dyspozycji parków narodowych zasadniczo były wykorzystywane w sposób oszczędny i wydajny, jednak stwierdzono przypadki nieprawidłowego gospodarowania. Brak planów ochrony dla parków narodowych i powiązanego z nimi systemu monitorowania stanu różnorodności przyrodniczej uniemożliwił ocenę skuteczności działań ochronnych. Do istotnych nieprawidłowości zaliczono ponadto brak spójności w obowiązujących przepisach prawa, w tym zarówno w przepisach dotyczących gospodarstw pomocniczych, jak i uregulowaniach dotyczących ochrony przyrody w nadmorskich parkach narodowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj